DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Óige, Daoine Fásta agus an Pobal

Tá oibrithe óige agus teagascóirí oideachais aosaigh ag tabhairt saincheisteanna ceartais dhomhanda isteach ina gcuid teagaisc agus ag méadú feasacht foghlaimeoirí óga agus aosacha maidir lena ról agus a bhfreagrachtaí mar shaoránaigh dhomhanda. 

Cé go múintear agus go bhfoghlaimítear go leor maidir le fadhbanna forbartha i scoileanna, tá an méid a tharlaíonn in áiteanna cosúil le clubanna óige agus grúpaí pobail chomh tábhachtach céanna.

Is féidir le foghlaimeoirí óga agus aosacha ar fud na hÉireann go leor deiseanna a fháil chun foghlaim faoi fhorbairt dhomhanda, ag féachaint ar na naisc atá idir saol daoine óga agus daoine fásta anseo in Éirinn agus i dtíortha i mbéal forbartha. 

Thíos, dírímid aird ar obair roinnt grúpaí agus eagraíochtaí, lena dtacaíonn Cúnamh Éireann, atá ag tabhairt saincheisteanna ceartais dhomhanda isteach ina dtionscadail agus ina gcláir oideachais.

Seachtain One Week: daoine óga ag gníomhú ar son domhan níos cothroime

Is seachtain de chláir gníomhaíochta, oideachais agus ardú feasachta arna eagrú ag daoine óga é Seachtain One Week, a bhíonn ar siúl ar fud na hÉireann i rith an tríú seachtain i mí na Samhna gach bliain.

Ba é an téama i gcomhair 2012 ná ‘Bouncing Back’, a dhírigh ar athléimneacht daoine agus a gcumas teacht ar ais in éadan an chruatain a bhaineann dóibh féin go pearsanta nó dá bpobail. Bhí pacáistí oideachais agus oiliúna ar fáil do na grúpaí a bhí ag glacadh páirte.

Le blianta beaga anuas, tá téamaí éagsúla clúdaithe lena gcuimsítear cearta daoine óga, córais ceartais, tionchar íomhánna agus teachtaireachtaí agus na cúiseanna a bhaineann le bochtaineacht. Seo a bhí le rá ag oibrí óige amháin maidir le clár malartaithe sa tSaimbia a tharla mar chuid de Sheachtain One World 2010.

“Bhí deis ag daoine óga steiréitíopáil a phlé; bhí tionchar ollmhór aige sin, agus bhí an gníomh lárnach an-mhaith agus cruthaitheach agus bhí deis ag na daoine óga idirghníomhú le daoine eile agus leis na hoibrithe óige ar mhalartú na Saimbia.”

Tá Seachtain One World á eagrú ag Clár Oideachais Forbartha Chomhairle Náisiúnta na nÓg le tacaíocht airgeadais ó Chúnamh Éireann.

Saorálaithe atá tagtha abhaile ag ardú feasachta maidir le VEID agus SEIF

Tá rannpháirtithe i gceardlanna ag foghlaim faoi fhreagra an phobail i leith VEID agus SEIF san Afraic Theas. Tá na ceardlanna seo á seachadadh ag saorálaithe atá tagtha abhaile atá ag obair le Experiment International Living (Foghlaim Idirchultúir EIL).

Is clár oiliúna, saorálaíochta agus feasachta atá i gClár um Fheasacht Dhomhanda Foghlaim Idirchultúir EIL, ina ndírítear go sainiúil ar VEID agus SEIF agus ar inbhuanaitheacht an chomhshaoil. Tá an clár seo á mhaoiniú ag Cúnamh Éireann trínár Scéim Maoinithe Oideachais Forbartha.

Pobail ag feidhmiú go háitiúil agus ag smaoineamh go domhanda

Is tionscadal oideachais, oiliúna, áineasa agus forbartha atá bunaithe in oirthuaisceart lár na cathrach i mBaile Átha Cliath é Seirbhísí Óige agus Pobail Lourdes (LYCS). Cuireann sé deis ar fáil do bhaill den phobal áitiúil foghlaim faoi fhadhbanna forbartha domhanda agus tuiscint a fháil orthu trí chúrsaí creidiúnaithe agus trí cheardlanna bunaithe timpeall ar imeachtaí amhail Seachtain One World, Lá na hAfraice agus Coicís na Cóirthrádála.

Mar thoradh air sin, bíonn rannpháirtithe níos rannpháirtí ina bhforbairt féin agus i bhforbairt a bpobal. Le blianta beaga anuas, tá LYCS ag cur oiliúint ar fáil d’oibrithe pobail ar fud na tíre, ag méadú a gcumas fadhbanna agus forbairt a thabhairt isteach ina gcuid oibre.

Maoiniú d’Oideachas Forbartha

Más mian le do ghrúpa nó d’eagraíocht tuilleadh a fhoghlaim faoi ghné ceartais dhomhanda a chuimsiú i do theagasc nó d’fhoghlaim, féach ár leathanach um Maoiniú d’Oideachas Forbartha chun tuilleadh eolais a fháil.