Skip to main content

An Dara Leibhéal

Is fusa ná a shílfeá saincheisteanna domhanda a thabhairt ar aird i do sheomra ranga. Is féidir le Cúnamh Éireann acmhainní, smaointe agus faisnéis a chur ar fáil duit le cabhrú le mic léinn sa tsraith shóisearach, san idirbhliain agus sa tsraith shinsearach tuiscint a fháil ar na naisc atá idir a saol féin agus saol na ndaoine i dtíortha i mbéal forbartha. Is féidir linn cabhrú leat forbairt dhomhanda agus ceisteanna faoi chearta an duine a cheangal le do theagasc in éagsúlacht ábhar lena n-áirítear Béarla, Tíreolaíocht, Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil (OSSP), Reiligiún agus obair thraschuraclaim.

Ceardlanna scoile

Beir an domhan leat isteach i do sheomra ranga trí pháirt a ghlacadh i gceardlanna scoile agus inár dtaispeántas in Ionad Saorálaíochta agus Eolais Chúnamh Éireann, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath.

Is féidir le Mic léinn na hIdirbhliana agus ón tSraith Shinsearach saincheisteanna forbraíochta domhanda a iniúchadh amhail bia agus ocras, forbairt inbhuanaithe agus ról cúnaimh.

Tugann an taispeántas ilmheán maidir le bia agus feirmeoireacht i sráidbhaile sa Mhaláiv léargas dúinn ar shaol cailín 18 mbliana d’aois agus ar shaol a pobal agus ar na sóláis agus ar na dóláis a ghabhann le saol daoine.

Cuireann muintir na sráidbhailte, a mbíonn dúshláin shíoraí ós a gcomhair chun a ndóthain a chur ar fáil dóibh féin agus dá dteaghlach, luach ar na smaointe agus ar na hacmhainní nua de thoradh eolaíochta le haghaidh a bhfeirmeacha a fheabhsú.

Tá na cuairteanna in aisce agus maireann siad ar feadh 90 nóiméad. Cuirtear acmhainní réamhchuairte agus athleanúna ar fáil do mhúinteoirí.

Faigh tuilleadh amach faoi na ceardlanna le haghaidh meánscoileanna in Ionad Saorálaíochta agus Eolais Chúnamh Éireann nó cuir ceardlann in áirithe.

An Gradam ‘Making Our World One World’: Nuálaithe Sóisialta Óga

Faigh tuilleadh amach faoin gcaoi ar féidir le do scoil rannpháirtiú sa Ghradam ‘Making Our World One World’ i gclár na Nuálaithe Sóisialta Óga. 

Déanaimid urraíocht ar ghradam forbraíochta speisialta laistigh de chlár na Nuálaithe Sóisialta Óga - 'Making Our World One World'. Cuireann Gradaim Nuálaithe Sóisialta Óga saoránacht ghníomhach chun cinn trí fhócas láidir ar shaincheisteanna sóisialta. Tríd ár nGradam, táimid ag spreagadh na mac léinn gné ceartais dhomhanda a chur san áireamh leis na tionscadail a chuireann siad isteach.

In 2012, bhuaigh mic léinn ó Choláiste Naomh Peadar, Dún Búinne, Co. na Mí gradam as ucht a dtionscadail dar teideal ‘Éistidís’, trína músclaítear feasacht maidir le séanadh cearta daonna sa tSiombáib. Cuireadh 38 tionscadal ar an iomlán isteach le haghaidh an Ghradaim.

Faigh tuilleadh amach faoin gcaoi ar féidir le do scoil rannpháirtiú sa Gradam ‘Making Our World One World'

Gradam maidir le hEolaíocht le haghaidh Forbraíochta: Taispeántas Young Scientist and Technology BT

Cúnamh Éireann, i gcomhpháirtíocht le Self Help Africa, urraitheoirí an Ghradaim ‘Eolaíocht le haghaidh Forbraíochta’ ag Taispeántas Young Scientist and Technology BT. Is spreagadh é an gradam do dhaoine óga iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leas a bhaint as eolaíocht agus as teicneolaíocht chun tairbhí a thabhairt i saol daoine bochta i dtíortha i mbéal forbartha. 

In 2012, bhuaigh Keane Nolan agus DJ Hanley ó Acadamh Muire, Scoil na mBráithre, Ceatharlach an gradam as ucht a dtionscadail maidir le ‘Anailís chomparáideach ar bhainne amh i gcomparáid le bainne paistéartha agus úsáid fhéideartha leasaitheach nádúrtha i mbainne chun éifeachtaí na bochtaineachta faoin tuath san Afraic a mhaolú’. Mar chuid den ghradam, tugadh urraíocht do mhic léinn taisteal go dtí an Aetóip chun a dtionscadal a thástáil ar an láthair.

Acmhainn Nua Chúnamh Éireann: Paca an Mhúinteora Dhomhanda

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda atá oiriúnach le haghaidh ranganna uile an dara leibhéal. Beidh sé ina áis duit saincheisteanna amhail slándáil an tsoláthair bhia, mná agus forbairt, athrú aeráide, rialachas agus VEID agus SEIF a iniúchadh le do mhic léinn.

I measc na gceachtanna atá bunaithe ar chás-staidéir agus ar scéalta daonna tá modheolaíochtaí gníomhacha rannpháirteacha trína gcuirtear smaointeoireacht chriticiúil agus rannpháirtíocht i seomraí ranga chun cinn.

Tá forbairt ar phríomhscileanna faoi mar atá molta ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ina dlúthchuid de gach rang.

Cuimsíonn an paca seo, atá ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge, pleananna ceachta, bileoga oibre, cás-staidéir, faisnéis agus grianghraif dhaite bheoga mar aon le léarscáileanna le húsáid i do sheomra ranga. 

Scoileanna Domhanda WorldWise

Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht don chlár nua corraitheach seo le haghaidh scoileanna dara leibhéal agus cuirfear tús leis in 2013. Tabharfar cuireadh do scoileanna ó gach cearn den tír rannpháirtiú sa chlár trí éagsúlacht tionscadal atá dírithe ar fheasacht saincheisteanna ceartais dhomhanda a mhéadú. 

Má chuirtear spéis i do scoil nascadh le scoileanna i dtíortha i mbéal forbartha, i ndíospóireacht maidir le saincheisteanna forbraíochta, in eagrú ceardlann, nó i bhforbairt aonad idirbhliana maidir le ceartas domhanda, tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin Scoileanna Domhanda WorldWise.

 

Faigh Amach Tuilleadh

Íoslódáil in aisce paca acmhainne an Mhúinteora Dhomhanda nó cuir ríomhphost chun cóip a fháil.

Irish Aid Our World Our Future

Our World our Future Image Cards

Our World our Future Poster A1

Our World our Future Poster A2