DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Deiseanna nua don earnáil phríobháideach i Mósaimbíc

Fear ag seasamh os comhair bairr i ngort

Má bhíonn ioncam níos buaine ag feirmeoirí bochta, idir fhir agus mhná, bíonn cumas níos fearr acu cineálacha suaite tobanna éagsúla amhail triomach nó tuile nó éifeachtaí an athraithe aeráide a sheasamh.

Tá méadú tagtha ar bharra agus ar bhrabús feirmeoirí amhail Paulo Moises Manhique i gCúige Inhambane Mhósaimbíc trí chomhpháirtíocht le gnó talmhaíochta áitiúil Mozambique Organicos a dtacaíonn Cúnamh Éireann leis.

Tá Cúige Inhambane suite ar feadh chósta theas Mhósaimbíc. Braitheann breis agus aon mhilliún den daonra 1.4 mhilliún ar thalmhaíocht mhionscála a chothaítear le báisteach mar shlí bheatha; eiseadh neamhbhuan i gceantar lena mbaineann ithir bhocht agus báisteach ghuagach.

Tá slánú an eisidh sin ina phríomhsprioc d’obair Chúnamh Éireann. Má bhíonn ioncam níos buaine ag feirmeoirí bochta, idir fhir agus mhná, bíonn cumas níos fearr acu cineálacha suaite tobanna éagsúla amhail triomach nó tuile nó éifeachtaí an athraithe aeráide a sheasamh.

Comhpháirtíochtaí a chothú

I measc na mbealaí trína ndéanaimid iarracht é sin a bhaint amach cothaímid comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí amhail Mozambique Organicos, gnó talmhaíochta áitiúil atá ina chuideachta onnmhairithe a thugann comhairle agus oiliúint d’fheirmeoirí le tacaíocht ó Chúnamh Éireann.   Tugann siad comhairle d’fheirmeoirí maidir le gach uile ábhar ó fhás barr níos oiriúnaí go rochtain ar mhargaí níos mó

Tá Paulo Moises Manhique ar dhuine den 14 feirmeoirí ó Inhacongo, sráidbhaile i gCúige Inhambwe, a fuair oiliúint ó Mozambique Organicos maidir le cleachtais talmhaíochta níos fearr, pleanála barr agus maidir le húsáid leasacháin orgánaigh agus teicneolaíochtaí nua. Fuair sé cúnamh chun rochtain a fháil ar mhargaí idirnáisiúnta, ag cruthú féidearthachta de thuilleadh brabús.

Tá teacht níos faide ag tairbhí an chúnaimh agus na rochtana méadaithe ar mhargaí ná na feirmeoirí, téann siad chun tairbhe na bpobal lena mbaineann siad freisin tríd na poist a chruthaíonn siad.

Torthaí a bhrath

Agus is follasach iad na torthaí. Ní hamháin go bhfuil feabhas tagtha ar cháilíocht agus ar chainníocht bharra fheirmeoirí Inhacongo ach tá siad ábalta an cineál barr a athrú anois go 

cinn a réitíonn níos fearr leis an séasúr agus le héileamh an mhargaidh. Fásann Paulo arbhar óg nó ‘Baby Corn’ anois ar thart ar dhá heicteár talún le honnmhairiú chuig an Afraic Theas mar aon le héagsúlacht glasraí eile le haghaidh margaí áitiúla agus idirnáisiúnta.

Poist a chruthú

Tá teacht níos faide ag tairbhí an chúnaimh agus na rochtana méadaithe ar mhargaí ná na feirmeoirí, téann siad chun tairbhe na bpobal lena mbaineann siad freisin tríd na poist a chruthaíonn siad. Tá 15 dhuine dhéag fostaithe go buan ag Paulo agus tá súil aige an líon sin a dhúbailt de réir mar a dhéanann sé tuilleadh táirgthe le haghaidh onnmhairithe. Ós rud é gur thosaigh Mozambique Organicos ag onnmhairiú a thuilleadh (ag méadú líon a onnmhairithe in 2011) tá méadú tagtha ar a fhórsa saothair. Ó 2009 tá méadú tagtha ar líon na n-oibrithe buana ó cheathrar go 118, ar mná iad 25% acu.

Comhrac i gcoinne bochtaineachta

Tá ár dtacaíocht d’fheirmeoirí agus dá bpobail mar chuid dár bhfócas foriomlán maidir le leochaileacht agus bochtaineacht i Mósaimbíc.   In 2011, mar shampla, fuair breis agus 430,000 feirmeoirí, idir fhir agus mhná, comhairle agus oiliúint d’fhonn a slite beatha ó eagraíochtaí amhail Mozambique Organicos a fheabhsú.

Trí obair a dhéanamh ar an talamh i gCúige Inhambane, cothaímid dea-thuiscint ar na hiomaí dúshlán atá os comhair pobail áitiúla.  Déanaimid iarracht freisin a áirithiú go mbíonn tionchar ag an eolas agus ag an bhfianaise sin faoin méid a oibríonn ar an talamh ar bheartais náisiúnta trína ndéantar iarmhairt dhearfach le haghaidh na saoránach is boichte i Mósaimbíc. 

Bímis bródúil as seo

100% Tá méadú faoi thrí tagtha ar líon na mbunscoileanna agus na meánscoileanna i Mósaimbíc ó 1992 agus tá oll-rollú 100% de na leanaí anois i mbunscoil.