DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Teacht Aniar a chruthú i measc phobal na Maláive

Lise’s seven grandchildren and her great-grandchild pose for photo outside Lise’s home in Malawi.

Ní bhíonn ocras a thuilleadh ar gharchlann Lise Lebiya ó thosaigh sí ag fáil íocaíochtaí beaga rialta gach mí agus is féidir leo dul ar scoil chun oideachas maith a fháil.

De bharr tacaíochta Chúnamh Éireann tá Rialtas na Maláive ag cinntiú go bhfuil a ndóthain le hithe ag seachtar garchlainne agus ag clann gharchlainne Lise Lebiya agus go bhfuil siad in ann fanacht ar scoil. Tá an chosúlacht ar an scéal go mbeidh saol níos fearr ag teaghlach Lise amach anseo. 

Ní bhíonn ocras a thuilleadh ar gharchlann Lise Lebiya ó thosaigh sí ag fáil íocaíochtaí beaga rialta gach mí agus is féidir leo dul ar scoil chun oideachas maith a fháil. Lena chois sin bhí Lise in ann airgead a chur i dtaisce chun gabhar agus sicíní a cheannach agus chun bail a chur ar dhíon a tí.

Tá Lise ina seanmháthair agus ina baintreach agus tá cónaí uirthi in Mzembera i lár na Maláive. Faoi mar a tharla do go leor seanaithreacha agus seanmháithreacha sa Mhaláiv, nuair a fuair a hiníon bás, b’éigean di aire a thabhairt dá seachtar garchlainne agus do dhuine amháin de chlann a garchlainne. Ní raibh bia go leor aici le tabhairt dóibh agus d'fhág sin go raibh siad míchothaithe agus breoite go minic. Bhíodh siad as láthair ón scoil go minic toisc go mbíodh orthu dul ag obair chun bia a fháil. Ní raibh an chosúlacht ar an scéal go mbeadh aon rath ar theaghlach Lise.

Bheith in ann freastal dá riachtanais

Anois, de thoradh an chláir nua a thug Rialtas na Maláive isteach agus atá maoinithe ag Cúnamh Éireann, faigheann Lise agus a teaghlach MK2600 (thart ar €12) gach mí le cabhrú leo freastal dá riachtanais. Faoi mar a dhéanann teaghlaigh eile atá an-bhocht ar fud na Maláive, úsáideann muintir Lebiya an t-airgead chun bia a cheannach agus cuireann siad cuid de i dtaisce chun beostoc a cheannach. 

Lena chois sin faigheann siad bónas beag MK200, nó thart ar 50 cent, in aghaidh gach páiste a bhíonn ag freastal ar an mbunscoil. Ós rud é go mbíonn os cionn 70% de mhuintir na Maláive ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae, féadfaidh an tsuim bheag airgid seo a chinntiú an bhfanfaidh leanaí ar scoil nó an n-éireoidh siad as.

Go leor bia a chur ag fás

Lena chois sin, ós rud é gur feirmeoir beag í Lise, faigheann sí mála arbhair Indiaigh agus málaleasacháin trí chlár tacaíochta a chuir Rialtas na Maláive ar bun le haghaidh feirmeoirí bochta. De thoradh an leasacháin agus na híocaíochta airgid, is féidir leis na páistí fanacht ar scoil agus is féidir leis an teaghlach go leor bia cothaitheach a chur ag fás chun iad féin a bheathú agus is féidir leo rudaí lán riachtanacha eile nach féidir leo a fhás a cheannach.

Tacú le Rialtais cabhrú lena ndaoine féin

Tacaíonn Éire leis na cláir náisiúnta seo toisc go n-aithnímid gur féidir le híocaíochtaí airgid agus le tacaíochtaí eile an-difríocht go deo a dhéanamh i saol daoine atá beo bocht. Cinntíonn tacaíochtaí beag rialta den sórt sin go mbíonn go leor le hithe ag teaghlaigh leochaileacha, agus nuair a bhíonn a gcuid riachtanais bhunúsacha comhlíonta acu, go mbíonn siad in ann airgead a chur i dtaisce agus pleanáil don todhchaí.

Is é Rialtas na Maláive a bhainistíonn agus a chuireann na cláir seo i bhfeidhm mar chuid den iarracht náisiúnta chun bochtaineacht agus ocras a laghdú. Sa chaoi seo beifear in ann cláir mar sin a choinneáil ar siúl amach anseo agus rachaidh siad chun tairbhe muintir uile na Maláive sa bhfadtéarma.  

Bímis bródúil as seo

28,000 Tá Éire tar éis cabhrú le Rialtas na Maláive an Clár Náisiúnta Sóisialta um Aistriú Airgid a sholáthar do bheagnach 28,000 teaghlach bocht, a bhfuil thart ar 140,000 duine iontu.