DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Rannpháirtiú tuistí san Aetóip

An feirmeoir Aetópach Kiros Tesfaye ina sheasamh os comhair scoil a mhic.

Nuair a bhíonn pobail rannpháirteach cabhraíonn sé chun athrú a dhéanamh ar an mbealach a fhreastalaíonn lucht rialtas áitiúil ar a riachtanais, lena n-áirítear na riachtanais éagsúla a bhíonn ag fir agus ag mná uaireanta, agus cabhraíonn sé freisin le feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí.

Feirmeoir Aetópach é Kiros Tesfaye a bhí ag iarraidh go gcuirfí oideachas níos fearr ar a mhac. Ó thosaigh sé ag glacadh páirte i dtionscnamh pobail cuireadh seomra ranga nua ar fáil sa scoil ina bhfuil a mhac, fuair siad téacsleabhair bhreise agus cuireadh uisce reatha ar fáil. Tá a fhios ag Kiros anois gur féidir leis tionchar a bheith aige ar a phobal féin. 

Tá Kiros ina chónaí in Bizet, in ardchríocha creagacha na hAetóipe áit a bhfuil feirm bheag á saothrú aige chun dóthain a tháirgeadh dó féin is dá theaghlach. Freastalaíonn a mhac ar an mbunscoil áitiúil toisc go measann Kiros gurb é an t-oideachas an bealach le saol níos fearr a chinntiú amach anseo.  

Bhí a lán fadhbanna sa bhunscoil áitiúil sular tháinig sé féin agus daoine eile sa phobal le chéile. Ní raibh aon uisce reatha ann, ní raibh go leor téacsleabhair ag na daltaí agus bhí an scoil féin an-phlódaithe. Ní raibh aon bhealach ag Kiros ná ag tuismitheoirí eile mar é ar chás leo an scéal na fadhbanna sin a chur in iúl do na húdaráis áitiúla agus mheas siad nach bhféadfaidís iad a réiteach ina n-aonar.

Chabhraigh an próiseas linn teacht le chéile agus aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna.  Ní hí seo scoil an Rialtais. Is linn féin í.” a chur ar chaighdeán na seirbhísí. 

Chomh maith le sin, tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do chlár náisiúnta faoi cheannas Rialtas na hAetóipe a bhfuil sé d’aidhm aige feabhas a chur ar infhaighteacht agus ar cháilíocht seirbhísí bunúsacha. De thoradh na n-acmhainní breise atá curtha ar fáil tríd an gclár bíonn rochtain níos fearr ag daoine sna céadta pobal ar fud na hAetóipe ar uisce agus ar áiseanna sláinte máithreacha, bíonn siad in ann seomraí ranga breise a fháil agus agus leithris ar leith do chailíní sna scoileanna. 

Ag obair le chéile

Ba é an chéad chéim maidir le dul i ngleic le fadhbanna na scoile ná na tuismitheoirí, na múinteoirí agus ionadaithe an Rialtais sa limistéar a thabhairt le chéile. Baineadh é seo amach le tacaíocht ó ghrúpa áitiúil eaglaise ach bhí sé deacair teacht ar chomhaontú faoi cad ba ghá a dhéanamh.

"Bhí achrann teasaí ann faoin scéal", a dúirt príomhoide na scoile Mezgebe GMariam. Ní raibh na hoifigigh, na múinteoirí ná na tuismitheoirí ar aon aigne faoi fhadhbanna na scoile ar dtús, ach nuair a thug an grúpa cuairt ar an scoil bhí siad in ann na fadhbanna a fheiceáil dóibh féin agus cinneadh a dhéanamh cad iad na cinn ba phráinní.    

Teacht ar réitigh

Dúshlán mór ab ea airgead a fháil do na feabhsúcháin. D’oibrigh an grúpa go comhpháirteach chun réiteach a fháil; chuir an pobal an t-airgead agus an saothar ar fáil chun seomra ranga nua a thógáil, chuir an t-údarás oideachais téacsleabhair bhreise ar fáil, agus chuir an chomhairle áitiúil soláthar uisce píopaithe ar fáil don scoil. 

Tá an pobal bródúil as a bhfuil bainte amach acu agus measann siad gur leo féin an scoil anois. Thug Kiros cuntas ar an athrú. “Chabhraigh an próiseas linn teacht le chéile agus aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna. Ní hí seo scoil an Rialtais. Is linn féin í.”

Daoine a chumasú

De bharr na tacaíochta a fuair siad ó Chúnamh Éireann agus ó ghrúpaí áitiúla, tá pobail ar nós pobail Bizet in ann labhairt níos fearr lena n-údaráis áitiúla anois faoi na seirbhísí atá ag teastáil uathu agus feabhsuithe a mholadh.

Nuair a bhíonn pobail rannpháirteach cabhraíonn sé chun athrú a dhéanamh ar an mbealach a fhreastalaíonn lucht rialtas áitiúil ar a riachtanais, lena n-áirítear na riachtanais éagsúla a bhíonn ag fir agus ag mná uaireanta, agus cabhraíonn sé freisin le feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí.

Chomh maith le sin, tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do chlár náisiúnta faoi cheannas Rialtas na hAetóipe a bhfuil sé d’aidhm aige feabhas a chur ar infhaighteacht agus ar cháilíocht seirbhísí bunúsacha. De thoradh na n-acmhainní breise atá curtha ar fáil tríd an gclár bíonn rochtain níos fearr ag daoine sna céadta pobal ar fud na hAetóipe ar uisce agus ar áiseanna sláinte máithreacha, bíonn siad in ann seomraí ranga breise a fháil agus agus leithris ar leith do chailíní sna scoileanna. 

Bímis bródúil as seo

14% Tá laghdú 14% tagtha ó 1999 i leith ar líon na ndaoine san Aetóip atá faoi bhun thairseach na bochtaineachta.