Skip to main content

Ról na hÉireann sa Chomhrac in Aghaidh an Ocrais

Éifeachtacht an Chúnaimh, Ocras, Nuacht/gné-alt, Éire, Domhanda, 2013

Tá fáilte curtha ag an Aire Trádála agus Forbartha Joe Costello roimh thaighde nua a léiríonn sár-fheidhmiú na hÉireann maidir le comhlíonadh a tiomantais i leith cúnaimh thar lear chun cuidiú le deireadh a chur le hocras agus le tearc-chothú domhanda.

Tá Éire rangaithe sa 5ú háit as 23 comhalta den OECD sa Hunger and Nutrition Commitment Index i réimse táscairí a léiríonn tiomantas iomlán polaitiúil sa chomhrac chun deireadh a chur le hocras domhanda.

Ag labhairt i Washington inniu, áit a bhfuil sé ag freastal ar ócáid atá á comh-reáchtáil ag Concern Worldwide chun tiomantas na hÉireann do chothú máithreacha agus páistí a athnuachan tríd an Chomhpháirtíocht 1,000 Lá, léirigh an tAire Costello go soiléir feidhmiú láidir na hÉireann:

“Cuirim fáilte an-mhór roimh an tuairisc a d’eisigh an Institiúid um Staidéir Fhorbartha le gairid agus tá ríméad orm rangú láidir na hÉireann ann a fheiceáil. Is teistiméireacht é seo ar an ról suntasach agus gníomhach atá againn agus muid ag tabhairt faoi dhúshláin an ocrais agus an tearc-chothaithe. Ó sheolamar Tuairisc an Tascfhórsa Ocrais in 2008, tá dul chun cinn iontach déanta ag Éirinn ag cur ocrais agus cothaithe ag croílár ár n-iarrachtaí do chúnamh thar lear.

“Tá a fhios againn ón Tuairisc Lancet a seoladh an tseachtain seo caite gur míchothú is cúis bháis, go domhanda, le beagnach leath de pháistí faoi cúig bhliana d’aois. Ach is ráta báis é seo a d’fhéadfaí a chosc ar an mhórchóir. Tá tacaíocht láidir pholaitiúil cruthaithe ag Éirinn go hidirnáisiúnta agus infheistíocht déanta aici i mbeartais agus cláir atá dírithe ar ualach an ocrais dhomhanda a laghdú. Leanfaidh Éire ag cur leis na hiarrachtaí seo tríd an tiomantas agus an cheannaireacht láidir atá againn. Leanfaimid orainn leis an obair chun ár bhfeidhmiú féin a fheabhsú agus chun dreamanna eile a spreagadh chun an rud céanna a dhéanamh”.

Bhí an tAire i Washington chun labhairt ag Sustaining Political Commitments to Scaling Up Nutrition a dhíríonn ar fheabhas a chur ar chothú páistí sa tréimhse ó thoircheas go mbíonn siad dhá bhliain d’aois – sin tréimhse 1,000 lá. Ina phríomhaitheasc, dúirt an tAire Costello:

“In 2010, tháinig rialtais na Stát Aontaithe agus na hÉireann le chéile chun gníomh ar chothú máithreacha agus páistí a éileamh. Ghlacamar leis an dúshlán comhpháirtíochtaí a bhunú a d’athródh saol daoine. Gheallamar go mbunóimis comhpháirtíochtaí chun tacú le máithreacha agus aithreacha – comhpháirtíochtaí a thugann le chéile eagraíochtaí pobail, an earnáil phríobháideach, an sochaí shibhialta, údaráis áitiúla agus rialtais náisiúnta.

“Tá bród orm go raibh Éire ar cheann de bhunaitheoirí thacaíochta na gluaiseachta Scaling Up Nutrition, a bhfuil an oiread sin déanta aici chun an chomhghuaillíocht ghníomhaíochta a fheicimid anseo inniu a chur ar fáil.

Creidim, faoi 2016, go n-éireoidh linn sprioc an Chomhthionóil Dhomhanda Sláinte a bhaint amach, sin cosc a chur ar chrapadh 25 milliún páiste. Trí athnuachan a dhéanamh ar ár dtiomantas don chomhpháirtíocht 1,000 lá agus trí iarrachtaí leanúnacha uainn uile atá cruinnithe anseo inniu, creidim go bhfeicfimid laistigh dár saolré domhan a bheidh saor ó ocras agus ó thearc-chothú.”

                                    

 Nótaí don Eagarthóir

 • Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais do chúnamh thar lear. An Rannóg Comhoibriú Forbartha de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanann bainistiú air.
  Níos mó eolais ar fáil ag www.irishaid.ie.
 • Tá an Hunger and Nutrition Commitment Index (HANCI) curtha amach ag an Institiúid um Staidéir Fhorbartha in Ollscoil Sussex, lárionad seanbhunaithe de smaointeoireacht domhanda ar cheisteanna forbartha agus ar thaighde ar rialachas, inscne, aeráid agus ocras.
 • Áirítear ar tháscairí HANCI caiteachas ar thalmhaíocht agus ar shábháilteacht bia; cothú; cosaint shóisialta agus aeráid chomh maith le tiomantais i leith beartas agus clár chun tacú le struchtúir chomhordaithe ar nós an ghluaiseacht dhomhanda Scaling Up Nutrition.
 • Tá an líon domhanda de dhaoine tearc-chothaithe seasmhach ag 870 milliún le cúig bhliana anuas agus tá forleithne an chraptha fanta ard ag 40% san Áise Theas agus san Afraic fho-Shahárach. Ní fhaigheann duine as gach ochtar a ndóthain bia le bheith folláin ná le saol gníomhach a chaitheamh. Gach bliain cuireann tearc-chothú le bás 2.6 milliún páiste faoi chúig bhliana – aon trian den fhigiúir domhanda.
 • Cuireann HANCI dhá innéacs ar leithligh ar fáil d’ocras agus do thearc-chothú, agus is iad na chéad innéacsanna dá leithéid iad ar domhan. Bhain Éire amach scór ard sa bhithéagsúlacht, in Scaling Up Nutrition -SUN- a fhormhuiniú agus táimid ar cheann de na príomhdheontóirí maidir le h-infheistiú a dhéanamh i gcosaint shóisialta. Tugann Éire tacaíocht leanúnach agus chobhsaí do thalmhaíocht agus do shábháilteacht bia.
 • Tíortha eile a fuair rangú ard as an iomlán ná An Ríocht Aontaithe, Ceanada, An Danmhairg agus An Ghearmáin. Fuair an Mhaláiv, ceann de phríomhthíortha comhpháirtíochta le hÉirinn, aitheantas speisialta as ucht a tiomantas náisiúnta do dhul i ngleic le tearc-chothú.
 • I Washington, thug an tAire aitheasc ag Sustaining Political Commitments to Scaling Up Nutrition, a comhreáchtáladh le Bread for the World agus Concern Worldwide. Ba sheoladh oifigiúil a bhí san ócáid den líonra um shochaí shibhialta SUN.
 • Mar “Threoir chun Gnímh” sheol rialtas na Stát Aontaithe agus rialtas na hÉireann, i bpáirt le pobal ceannairí domhanda, an Chomhpháirtíocht 1,000 Lá i Meán Fómhair 2010 chun gníomh agus infheistíocht dhomhanda maidir le géarchéim an tearc-chothaithe i máithreacha agus i bpáistí a thapú. Ag an ócáid in 2010, “1,000 Lá: Change a Life, Change a Future”, ghealladar go bhfillfidís tar éis 1,000 lá chun tuairisciú ar dhul chun cinn na “Treorach chun Gnímh”. Tugann an ócáid seo deis do gach aon tír a bhfuil bainte amach aici thar na 1000 lá atá caite a léiriú agus a cuid tiomantais don Chomhpháirtíocht 1,000 Lá a athnuachan.
 • Bhí an tAire, in éineacht leis an Uasal Raj Shah, Riarthóir USAID, ag labhairt chun dul chun cinn maidir le tearc-chothú máithreacha agus páistí a léiriú thar thréimhse 1,000 lá ó Meán Fómhair 2010 go Meitheamh 2013. D’athdhearbhaigh an tAire tiomantas na hÉireann, a thug an Taoiseach i Londain an 8ú Meitheamh chun rannpháirtíocht agus infheistíocht na hÉireann do thearc-chothú a dhúbailt idir 2010 agus 2020.
 • Chun níos mó eolais a fháil, dean teagmháil le Michael Treacy, Oifig Preas Chúnamh Éireann ag 01- 408 2660 / 087-9372324.