Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Oscailt and tAire an 8ú Fóram an Chomhaontais Dhomhanda de Chathracha i gcoinne na Bochtaineachta

Bochtaineacht, Nuacht/gné-alt, Éire, Domhanda, 2013

Ag comhdháil mhór maidir le bochtaineacht dhomhanda i mBaile Átha Cliath inniu, dúirt an tAire um Fhorbairt agus Trádáil Joe Costello TD go bhfuil an méadú ollmhór ar uirbiú ar cheann de na hathruithe agus na dúshláin is mó atá os a gcomhair ar domhan.

 

"Agus muid ag déileáil le géarchéim airgeadais san Iarthar, tá fás geilleagrach thar cuimse le feiceáil sa domhan forbraíochta. In éineacht leis an bhforbairt gheilleagrach sin tagann fás ar an daonra, agus go háirithe tagann fás ar chathracha ar fud an domhain fhorbraíochta go léir. Beidh an fairsingiú uirbeach sin ar cheann de na dúshláin is mó a bheidh le cur dínn againn sa domhan sna blianta seo amach romhainn."

 

Ag oscailt 8ú Fóram an Chomhaontais Dhomhanda de Chathracha i gcoinne na Bochtaineachta, ina ndírítear ar an ngá atá le cathracha atá cliste, sábháilte agus inbhuanaithe de réir mar a leathnaíonn daonra an domhain sna blianta seo amach romhainn, dúirt an tAire Costello:

 

"Céad bliain ó shin bhí níos lú ná 20% de dhaonra an domhain ag cur fúthu i gceantair uirbeacha. Dhá bhliain ó shin shroicheamar an pointe 50:50. Faoi dheireadh an chéid seo beidh cónaí ar bheagnach trí cheathrú de dhaonra an domhain i gceantair uirbeacha agus beidh an chuid is mó de sin ar siúl i dtíortha i mbéal forbartha. Ar ndóigh, má táimid le dul chun cinn a dhéanamh ar spriocanna forbartha sna blianta seo amach romhainn ansin beidh ról ollmhór ag ár gcathracha ó thaobh forbairt níos fearr a chur ar fáil do na billiúin atá ina gcónaí iontu."

 

Ag an bhfóram, áit ar thug Stiúrthóir Feidhmeannach Mná NA Michelle Bachelet aitheasc freisin; agus an t-iar Uachtarán Mary Robinson, atá ina hUachtarán anois ar an Mary Robinson Foundation Climate Justice; agus Tom Arnold, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Corcern Worldwide, chuir an tAire béim ar an ngá atá le cathracha a dhéanamh cliste, sábháilte agus inbhuanaithe.

 

"Tá an coincheap maidir le 'cathracha cliste, sábháilte, inbhuanaithe' thar a bheith tábhachtach. Tá na trí théama fite fuaite go hiomlán sa mhéid nach féidir leat ceann a bheith agat d'uireasa na gcinn eile. Ní mór go mbeadh gach gné dár mbonneagar uirbeach sábháilte do gach duine sa tsochaí lena n-áirítear daoine aosta, mná, agus leanaí i measc daoine eile. 

 

"D'fhonn 'cathracha cliste sábháilte' a chruthú teastaíonn ón rialtas náisiúnta agus áitiúil thar aon ní eile oibriú go dlúth leis na hearnálacha príobháideacha agus deonacha, ach thar aon ní eile le rannpháirtíocht ghníomhach na bpobal óna bhfaigheann siad a sainordú. Le 'dea-rialachas' i bhfeidhm is féidir lenár saoránaigh ansin ionchas réasúnta a bheith acu gur féidir linn aghaidh a thabhairt ar ábhar imní láithreach atá againn: pleanáil uirbeach níos fearr; bonneagar; tithíocht, an tsábháilteacht phoiblí, dífhostaíocht; agus laghdú rioscaí tubaiste.

 

"Beidh na dúshláin a thagann le huirbiú ar cheann de na téamaí a scrúdófar ag comhdháil mhór idirnáisiúnta ina ndíreofar ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide a bheidh ar bun i gcaisleán Bhaile Átha Cliath san Aibreán mar chuid d'Uachtaránacht na hÉireann.

 

"Tá a stair forbartha uathúil féin ag gach cathair. Níl aon réiteach ann 'a oirfidh do chách'. Ach tá dúshláin chomónta os comhair gach ceann dá gcuid cathracha agus tá cuid mhaith le foghlaim againn go léir ónár dtaithí roinnte", a dúirt an tAire Costello ag cur clabhsúir lena chuid cainte.

 

CRÍOCH-

 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le Fionnuala Quinlan, Preasoifigeach, Cúnamh Éireann, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar 01-4082653 nó 087-9099975.

  • Is é Cúnamh Éireann clár um chúnamh thar lear an Rialtais. Tá sé á bhainistiú ag Rannóg an Chomhair um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.
  • Bhí baint mhór ag Cúnamh Éireann le tacaíocht a thabhairt do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le sé mhí anuas agus chas an fhoireann leo roinnt uaireanta chun an chomhdháil seo a éascú.
  • In 2010 ceapadh Michele Bachelet mar cheann ar Mná NA a tháinig faoi chlár athchóirithe na NA in ionad ceithre aonán difriúla de na NA a bhí ag déileáil le comhionannas inscne roimhe sin.
  • Beidh cruinniú ar leith ag an Aire Costello leis an Uasal Bachelet Déardaoin.