Skip to main content

Uganda: An tAire McHugh ar chuairt oifigiúil

Buiséad/maoiniú, Nuacht/gné-alt, Uganda, 2016

Bhí an tAire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, ar cuairt ar Uganda, ceann de phríomhthíortha comhpháirtíochta Chúnamh Éireann ón 8-11 Iúil 2016. Ina chéad chuairt ar an Afraic ina ról nua, thug an tAire cuairt ar réigiún Karamoja in oirthuaisceart Uganda; lonnaíocht dídeanaithe in Adjumani, in aice na teorann leis an tSúdáin Theas; agus shínigh sé Meabhrán Tuisceana maidir le straitéis cúig bliana i leith na rannpháirtíochta le hUganda.

Minister McHugh greets social cash transfer recipients in Karamoja region, Uganda

UGANDA: AN tAIRE McHUGH AR CHUAIRT OIFIGIÚIL
Shínigh Éire straitéis rannpháirtíochta cúig bliana le hUganda chun tacú leis an rialtas i dtaobh dul i ngleic leis an mbochtaineacht

Bhí cuairt an Aire McHugh dírithe ar sheoladh straitéis nua cúig bliana na hÉireann maidir lena rannpháirtíocht le hUganda. Leagtar amach sa straitéis creat do thacaíocht Chúnamh Éireann i dtaobh laghdú na bochtaineachta in Uganda, tacaíocht a mheastar ar fiú €82.9 milliún í sa tréimhse 2016-2020, agus díreofar inti ar naisc a chothú i dtaobh na trádála, na polaitíochta agus an chultúir, mar aon le naisc idir na daoine féin.

Téann an chomhpháirtíocht idir Éire agus Uganda siar i bhfad. Thosaigh an chomhpháirtíocht sin leis an obair a rinne misinéirí Éireannacha, a chothaigh ceangal láidir idir an dá thír. Ó 1994 i leith, tá clár cúnaimh dhéthaobhaigh nach beag á reáchtáil ag Rialtas na hÉireann in Uganda agus chuaigh an clár sin i bhfeidhm ar fhorbairt na tíre ar shlí a mhairfidh an aimsir.

Sna cúig bliana amach romhainn, beidh Cúnamh Éireann ag cur dlús faoina chuid iarrachtaí chun tacú leis na daoine is boichte agus is leochailí agus iad ag iarraidh éalú ón mbochtaineacht trí mheán na hoibre – díreofar ár gcuid idirghabhálacha ar réimsí an oideachais, na cosanta sóisialta, VEID/SEIF a chosc, agus cearta an duine agus an dea-rialachas a chur chun cinn.

Ag teacht lenár dtiomantas do chuidiú leis na daoine is boichte, beidh beagnach leath de chistiú na hÉireann á chaitheamh san fho-réigiún thoir thuaidh de Karamoja, áit a bhfuil an bhochtaineacht níos measa ná mar atá in aon áit eile in Uganda. Tá clár Chúnamh Éireann ag teacht leis an Dara Plean Forbartha Náisiúnta de chuid Uganda, agus cuirfear chun feidhme é trí chomhpháirtithe iontaofa, atá an-chuntasach, i ndlúthchomhar le Rialtas Uganda.

MOS meeting SAGE recipients group

Le linn na cuairte, chas an tAire McHugh leis na heagraíochtaí a oibríonn le Cúnamh Éireann chun clár forbartha na hÉireann a chur chun feidhme, agus chas sé freisin leo siúd a bhaineann tairbhe dhíreach as an gclár – lena n-áirítear daoine a bhfuil VEID orthu, daoine scothaosta a fhaigheann an Deontas Seanóirí, leanaí a fhaigheann tacaíocht chun freastal ar an scoil, agus dídeanaithe ón tSúdáin Theas a theith go hUganda.

Le linn na cuairte, d'fhógair an tAire go bhfuil cistiú €600,000 á thabhairt don Chlár Bia Domhanda agus d'Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe i leith na hoibre a dhéanann siad i dtrí lonnaíocht dídeanaithe in Uganda.

Ina theannta sin, phléigh an tAire le hAire Airgeadais, Pleanála agus Forbartha Geilleagraí Uganda conas is féidir le hÉirinn agus Uganda oibriú as lámha a chéile chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach faoi 2030.

Tuilleadh Eolais

Faigh tuilleadh eolais faoin obair a dhéanann Éire in Uganda