Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta

Leagtar amach in One World, One Future, beartas na hÉireann maidir le Forbairt Idirnáisiúnta, an fhís atá againn do dhomhan inbhuanaithe agus cothrom, ina bhfuil an chumhacht ag daoine an bhochtaineacht agus an t-ocras a shárú agus a gcearta agus a bpoitéinseal a bhaint amach go hiomlán.

Cabhróidh an beartas nua linn an tionchar atá againn a uasmhéadú, an rannpháirtíocht mar thír a shainoiriúnú do riachtanais na tíortha atá comhpháirteach agus a chinntiú go leanfaimid ag cur feabhais sa bhfad-téarma ar an saol do dhaoine bochta agus pobail bhochta.  

Forléargas ar an mbeartas

Léiríonn an beartas nua seo sainordú láidir ó phobal na hÉireann le go leanfaidh Éire ar aghaidh ina ceannasaí sa chomhraic in aghaidh na bochtaineachta agus an ocrais ar fud an domhain.   

Pleanálfar rannpháirtíocht na hÉireann timpeall ar thrí sprioc sna blianta amach romhainn:

Sprioc 1: Níos lú ocrais, níos mó teacht aniar

An tosaíocht atá againn i gcónaí ná ocras agus leochaileacht a laghdú agus teacht aniar daoine ó thubaistí nádúrtha agus eile a neartú. Faoin sprioc seo, féachaimid lena chinntiú go mbeidh tuiscint níos fearr ar na naisc idir ocras agus dúshláin eile maidir le forbairt, mar shampla cosaint comhshaoil agus éagothromas inscne, agus go rachfar i mbun gnímh fúthu ar shlí phráinneach, mar is cóir.  

Cuirfear ar ár gcumas freisin leis seo díriú níos mó ar thíortha a bhfuil géarchéimeanna daonnúla rompu, tíortha i gcúinsí leochaileacha agus tíortha atá ag teacht chucu féin i ndiaidh coinbhleachta.

Sprioc 2: Fás eacnamaíoch uilechuimsitheach agus inbhuanaithe

D’fhonn réiteach inbhuanaithe ar bhochtaineacht a bhaint amach, ní mór do thíortha a n-ioncaim féin a chruthú trí fhás eacnamaíoch leanúnach agus cothrom as a leanfaidh fostaíocht, fás san ioncam, trádáil, infheistíocht agus folláine níos fearr na ndaoine. Faoin sprioc seo, féachaimid le hoibriú go straitéiseach i dtíortha chun fás eacnamaíoch agus forbairt inbhuanaithe ar son na ndaoine bochta a chur chun cinn, ag tacú le hiarrachtaí a mbíonn tionchar maith ag athrú aeráide orthu. 

Sprioc 3: Rialachas, cearta daonna agus cuntasacht níos fearr

Is uirlisí cumhachtacha iad rialachas níos láidre, dul ar thóir cearta daonna – lena n-áirítear cothromas inscne – agus cuntasacht níos fearr, chun ocras a laghdú, teacht aniar a chothú, fás uilechuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn agus a chinntiú. Faoin sprioc seo tacaímid le rialachas agus cuntasacht níos fearr a thógáil, agus le cosaint agus cur chun cinn cearta daonna, inár gcuid oibre go léir. 

Réimsí tosaíochta maidir le gníomh

 

D’fhonn na spriocanna a bhaint amach beidh sé réimse tosaíochta maidir le gníomh mar threoir dár gcaiteachas ar chúnamh agus dár rannpháirtíochta ó thaobh beartais.  

  1. Ocras ar fud an domhain
  2. Tíortha atá leochaileach (Féach ár gcuid oibre i Siarra Leon agus sa Libéir chomh maith leis an tslí a n-oibrímid i gCásanna Éigeandála)
  3. Athrú Aeráide agus Forbairt
  4. Seirbhísí riachtanacha lena n-áirítear Oideachas, VEID agus SEIF, Sláinte agus Cosaint Shóisialta
  5. Trádáil agus Fás Eacnamaíoch
  6. Cearta Daonna agus Cuntasacht

Ár ngealltanais ó thaobh beartais

D’fhonn a chinntiú go mbainfimid an leas is fearr is féidir as ár gcuid iarrachtaí, tabharfaimid faoi na gníomhartha seo a leanas.

Cuíchóiriú agus fócas níos mó

A bheith rannpháirteach i líon níos lú earnálacha sna Príomhthíortha is Comhpháirtithe, athbreithniú a dhéanamh ar ár dtacaíocht d’eagraíochtaí iltaobhacha agus leanúint ar aghaidh lenár dtacaíocht d’Eagraíochtaí Neamhrialtais a athdhíriú agus a neartú.

Ár mbuiséad do chúnamh a mhaoiniú

Iarracht a dhéanamh caiteachas ar chúnamh a choimeád ag an leibhéal reatha, fad a ghluaistear i dtreo sprioc na NA de 0.7% den Ollioncam Náisiúnta nuair a thiocfaidh feabhas ar ár ngeilleagar, mar a luaitear sa Chlár don Rialtas.

A chinntiú go mbeidh ár gcuntasacht agus ár dtrédhearcacht láidir i gcónaí

A bheith tiomanta d’oscailteacht, trédhearcacht agus cuntasacht – dul isteach sa Chomhpháirtíocht Rialtais Oscailte, ár ngealltanais idirnáisiúnta ar Thrédhearcacht Cúnaimh a bhaint amach, a bheith cuntasach don Oireachtas, ár gcuid torthaí a fhoilsiú, ár n-oibleagáidí Cearta Daonna a chomhlíonadh agus leanúint de bheith rannpháirteach le DAC an OECD.

Cur chuige uile-Rialtais

Réimsí beartais sonracha a aithint inar féidir comhleanúnachas agus comhoibriú ar fud an Rialtais a fheabhsú, ról maoirseachta an Choiste Idir-Rannach ar Fhorbairt a neartú agus comhleanúnachas níos fearr le beartais AE a chur chun cinn.

Rannpháirtíocht láidir go hidirnáisiúnta

Leanúint lenár spriocanna beartais a chur chun cinn ag na Náisiúin Aontaithe agus oibriú lena chinntiú go bhfuil córas na Náisiún Aontaithe féin níos éifeachtúlaí agus níos éifeachtaí. Ár gcuidse a dhéanamh maidir lena chinntiú go leanfaidh an AE ar aghaidh ag cur cúnamh ar fáil atá éifeachtach agus a chabhraíonn leis na daoine is mó atá i nganntanas. Rannpháirtíocht níos mó le hinstitiúidí réigiúnacha agus san Afraic agus tacaíocht leanúnach do chistí agus do chláir domhanda.

Difríocht a dhéanamh ag leibhéal na tíre

Caidrimh forbartha éagsúla a chruthú i ngach ceann dár bpríomhthíortha is comhpháirtí, de réir riachtanas agus deiseanna – aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna le géar-ocras nuair is gá sin agus caidrimh eacnamaíochta níos láidre a chruthú nuair is féidir sin. Príomhfhócas a choimeád ar thíortha i mbéal forbartha san Afraic Fho-Shahárach – an réigiún domhanda ina bhfuil an bhochtaineacht is diansheasamhaí ann. De réir mar a chéimnímid amach ár rannpháirtíocht leis an Tíomóir-Leste, beidh Siarra Leon ina tír is comhpháirtí. Naoi dtír is comhpháirtí ar fad a bheidh againn ansin.

Comhpháirtíochtaí níos fearr in Éirinn

Úsáid a bhaint as an méid mór taithí, eolais agus acmhainneachta atá in Éirinn agus sinn ar thóir ár spriocanna. Tacú le feabhsúcháin i gcáilíocht agus i bhfeidhmíocht chláir Eagraíochtaí Neamhrialtais agus béim níos mó a chur ar chomhpháirtíocht le heagraíochtaí sochaí sibhialta áitiúla i dtíortha atá i mbéal forbartha. Tacaíocht straitéiseach a chur ar fáil i gcónaí d’eagraíochtaí misinéireachta na hÉireann.   

Fiosrú a dhéanamh ar na háiteanna inar féidir úsáid a bhaint as taithí na hÉireann chun institiúidí i dtíortha atá i mbéal forbartha a neartú maidir le torthaí a sheachadadh, ó chomhpháirtíochtaí le hInstitiúidí Ardoideachais go Tionscnamh Saorálaíochais nua de chuid Chúnamh Éireann.

Cumarsáid éifeachtach

Caidreamh leanúnach a dhéanamh le pobal na hÉireann maidir le hobair an chláir cúnaimh agus an difríocht thábhachtach a dhéanann an obair do shaol daoine agus pobal a mhaireann i mbochtaineacht.  

Úsáid a bhaint as foghlaim agus fianaise

Cur lenár gcuid eolais go leanúnach lena chinntiú go mbeidh ár gcinntí, ár bpolasaithe agus ár gcláir, agus cinn ár gcuid comhpháirtithe, bunaithe ar fhianaise iontaofa faoin méid a oibríonn agus an méid nach n-oibríonn. Foghlaim ónár dtaithí agus ónár gcleachtas féin, ó mheastóireachtaí agus athbhreithnithe agus ón taighde is fearr atá ar fáil, lena n-áirítear trínár Straitéis Taighde 2013 féin a fhorbairt.

Cur le feasacht agus rannpháirtíocht maidir le forbairt

Tabhairt faoi chur chuige níos straitéisí maidir le hoideachas forbartha le tacaíocht dírithe níos mó ar roinnt réimsí. Ár dtacaíocht d’obair thábhachtach Chumann Oideachais Forbartha na hÉireann (IDEA), líonra eagraíochtaí agus daoine aonair a bhfuil baint acu le hoideachas forbartha ar feadh oileán na hÉireann.

Torthaí a bhaint amach

Bainistíocht éifeachtach leanúnach lena chinntiú go mbeidh ár gclár cúnaimh ailínithe lenár spriocanna agus lenár ngealltanais a sheachadadh. Beidh baint amach fíorthorthaí a mhaireann ina cuid lárnach den tslí a dhéanaimid pleananna, cinntí, cur i bhfeidhm, monatóireacht, meastóireacht agus cuntasacht a chur ar fáil maidir lenár ngníomhartha agus lenár gcláir.

Athbhreithniú ar an bPáipéar Bán

Forbraíodh Beartas nua na hÉireann ar Fhorbairt Idirnáisiúnta i ndiaidh athbhreithniú agus próiseas comhchomhairle poiblí i rith 2012. Cuireann sé leis an mbunús a bunaíodh leis an bPáipéar Bán um Chúnamh Éireann (2006), corpraítear ann ceachtanna a foghlaimíodh ó chur i bhfeidhm an Pháipéir agus tugtar aird ar an gcomhthéacs a bhíonn ag athrú, in Éirinn agus ar fud an domhain.   

An próiseas Athbhreithnithe

I Márta 2011 thug an Clár don Rialtas gealltanas maidir le hathbhreithniú ar an bPáipéar Bán a raibh trí aidhm ag baint leis.  

  • Athbhreithniú ar an dul chun cinn déanta trí na gealltanais a rinneadh i bPáipéar Bán 2006 a chomhlíonadh
  • An tslí ar tháinig athrú ar an gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta ina dtarlaíonn comhoibriú forbartha le blianta beaga anuas a fhiosrú
  • Treo beartais an chláir cúnaimh a leagan amach do na blianta amach romhainn

An tAire Trádála agus Forbartha, Joe Costello, T.D.  a stiúir an tAthbhreithniú agus Sainghrúpla Comhairleach Chúnamh Éireann a rinne maoirsiú neamhspleách air. Rinneadh é trí phróiseas leathan d’fhoghlaim inmheánach, de mheasúnú agus d’anailís neamhspleách agus do chomhchomhairle phoiblí.   

Bunaíodh Páipéar Comhchomhairle bunaíodh ar thorthaí athbhreithniú inmheánach ar an dul chun cinn a rinneadh ó  2006, lena n-áirítear an tslí a d’fheidhmigh Éire in aghaidh an 100 príomhchinneadh sa Pháipéar Bán.

Comhchomhairle Phoiblí

Mar chuid de phróiseas comhchomhairle phoiblí d’fhreastail os cionn 1000 duine aonair agus geallsealbhóirí forbartha ar cheithre chomhchomhairle poiblí fhoirmiúla, comhchomhairle réigiúnach sa Mhaláiv agus cruinnithe geallsealbhóirí (lena n-áirítear ceann leis na Coistí iomchuí den Oireachtas agus den Seanad, le Coiste Iniúchta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, le grúpaí diaspóra a chónaíonn in Éirinn, le hEagraíochtaí Neamhrialtais agus leis an Earnáil Phoiblí).

Aighneachtaí i Scríbhinn 

Fuarthas os cionn 160 aighneacht i scríbhinn ó Eagraíochtaí Neamhrialtais, ón lucht acadúil agus institiúidí taighde, ó dhaoine aonair, ó pholaiteoirí, ó pháirtithe polaitiúla agus ón earnáil phríobháideach. Is féidir na haighneachtaí a léamh anseo