Skip to main content

An Sainghrúpa Comhairleach maidir le Cúnamh Éireann

Cuireann an Sainghrúpa Comhairleach maidir le Cúnamh Éireann comhairle neamhspleách ar fáil don Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus don Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt maidir leis an gclár cúnaimh. Tá Nora Owen, iar-pholaiteoir, ina cathaoirleach ar an ngrúpa faoi láthair.

Faoin Sainghrúpa Comhairleach maidir le Cúnamh Éireann (IAEAG)

Cuireadh an Sainghrúpa Comhairleach maidir le Cúnamh Éireann ar bun in 2011 chun comhairle neamhspleách a chur ar fáil don Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus don Aire Stáit d’Fhorbairt Thar Lear maidir leis an gclár cúnaimh.

Tá Cathaoirleach, cúigear gnáthchomhaltaí agus oifigeach sinsearach amháin ón Roinn Airgeadais de bhrí oifige sa Ghrúpa.

Is é an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a cheapann na Comhaltaí agus an Cathaoirleach, agus tá eolas fairsing acu ar na cláir oibre a bhaineann le cúrsaí forbartha agus le gnóthaí idirnáisiúnta.

Ceaptar daoine ar feadh téarma trí bliana, agus is féidir an tréimhse sin a shíneadh suas le huastréimhse cúig bliana. 

Céard a dhéanann an grúpa?

Cuireann an Grúpa comhairle ar fáil do na hAirí maidir le beartas foriomlán agus treoir straitéiseach an chláir chúnaimh. 

Ina theannta sin, ar iarratas ón Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála nó ón Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt, is féidir leo anailís agus athbhreithniú a dhéanamh ar réimsí sainiúla ar leith den chlár cúnaimh, agus tuairisc agus moltaí a dhéanamh maidir leo sin. Cuirtear obair an Ghrúpa faoi bhráid na nAirí féin go díreach.

Comhaltaí reatha

Cathaoirleach:

Tá Nora Owen ina Cathaoirleach ar an Sainghrúpa Comhairleach. Bhí Nóra Owen ina hAire Dlí agus Cirt, ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste um Chomhar le Tíortha i mBéal Forbartha, agus ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha roimhe seo. Tá taithí fhairsing aici maidir le hoiliúint pharlaiminteach agus monatóireacht ar thoghcháin a éascú san Afraic, in Oirthear na hEorpa, agus in áiteanna eile nach iad.

Gnáthchomhaltaí:

  • Ceapadh an Dr Naomi Ngwira ina Leas-Ghobharnóir ar Bhanc Cúlchiste na Maláive i mí na Bealtaine 2012. Tá sí ina hUachtarán ar Chumann Eacnamaíochta na Maláive, agus bhí sí ina Stiúrthóir ar an Rannán Fiachais agus Cúnaimh san Aireacht Airgeadais roimhe sin freisin.
  • Tá an tOllamh Tom Lodge ina Stiúrthóir ar an MA i Léann na Síochána agus na Forbartha agus ina Dhéan ar Dhámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Luimnigh. 
  • Tá an tOllamh Patrick Fitzpatrick ina Stiúrthóir ar an Ionad um Fhorbairt Dhomhanda, agus ina Cheann Scoile ar Scoil na hEolaíochta, na hInnealtóireachta, agus Eolaíocht an Bhia sa Choláiste Ollscoile, Corcaigh.
  • Tá an tOllamh Jane Harrigan ina hOllamh le hEacnamaíocht agus ina Ceann Roinne ag an School of Oriental and African Studies i Londain.
  • Bhí Ronan Murphy ina Ard-Stiúrthóir ar Chúnamh Éireann tráth agus, in 2011, ceapadh é ina Phríomhoifigeach Oibriúcháin maidir leis an gceartas aeráide ag an Mary Robinson Foundation.

 

Comhalta de bhrí oifige

Iar-Ard-Rúnaí Tánaisteach sa Roinn Airgeadais is ea Donal McNally agus tá sé ar scor anois.

An Sainghrúpa Comhairleach i mbun gnímh: Athbhreithniú ar an bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann

In 2011-2012, thug an Rialtas faoi athbhreithniú ar an bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann. Bhí ról tábhachtach maoirseachta neamhspleáiche ag an Sainghrúpa Comhairleach san Athbhreithniú lena áirithiú go raibh próiseas an athbhreithnithe chomh trédhearcach agus chomh héifeachtach agus ab fhéidir, agus gur ghlac an oiread daoine agus ab fhéidir páirt ann. Rinneadh é sin mar seo a leanas:

  • Treoir a sholáthar ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí
  • Freastal ar na cruinnithe comhairliúcháin phoiblí éagsúla agus páirt a ghlacadh iontu
  • Bualadh go rialta leis an Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt
  • Comhairle a sholáthar ar threoir fhoriomlán na Tuarascála ar an Athbhreithniú