Skip to main content

Gluais

A

ADB

Banc Forbartha na hÁise

AfDB

Banc Forbartha na hAfraice

APSO

An Ghníomhaireacht um Sheirbhís Phearsanta Thar Lear

ABP       

Clár Bunaithe sa Cheantar           

SEIF       

Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte  

ACBF    

An Foras um Acmhainn na hAfraice a Fhorbairt 

ADEA    

An Cumann um Fhorbairt Oideachais san Afraic

AMSCO               

Comhlacht um Bainistíocht Seirbhísí na hAfraice

B

Níl aon iontrálacha faoin litir seo               

C         

CD4       

Cill Imdhíonach

CSF

Maoiniú na Sochaí Sibhialta

CSP       

Plean Straitéise Tíre       

CGIAR  

An Grúpa Comhairleach um Thaighde Idirnáisiúnta Talmhaíochta              

CHAL    

Cumann Sláinte Críostúil Leosóta             

CIS         

Comhlathas na Stát Neamhspleách         

DAC 

An Coiste um Chúnamh Forbartha (An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta)

DEAC

An Coiste Comhairleach um Oideachas Forbartha

DEU 

Aonad Oideachais Forbartha 

DFAT

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

E

EHAF

An Ciste um Chabhair Dhaonnúil Éigeandála

EPPR

An Ciste um Ullmhacht d’Éigeandálaí agus um Théarnamh Iar-Éigeandála

AE

An tAontas Eorpach

F

FAO 

An Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta

G

GAVI

An Comhaontas Domhanda do Vacsaíní agus Imdhíonadh

GBV

Foréigean inscne

GHD

Deonaíocht Mhaith Dhaonnúil

HRD 

Cearta an Duine agus Daonlathú 

HAPS 

Scéim Chomhpháirtíochta VEID/SEIF - comhpháirtíocht idir an DCI agus eagraíochtaí neamhrialtasacha ar thionscadail a bhaineann le VEID/SEIF 

HDI/UNDP 

An tInnéacs um Fhorbairt Dhaonna/Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe 

HIPC 

Tíortha Bochta faoi Throm-Fhiacha

I

IRELAND AID 

Seo an seanainm a thugtaí ar Chúnamh Éireann (Irish Aid) 

IAVI 

Tionscnamh Idirnáisiúnta um Vacsaín SEIF 

ICOS 

An Chomhairle do Mhic Léinn Eachtracha in Éirinn 

ICRC 

Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge 

ICRS

Cumann Croise Deirge na hÉireann

ICTS 

Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide 

IFAD 

An Ciste Idirnáisiúnta um Fhorbraíocht Talmhaíochta 

IFRC

Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg

IIEP 

Institiúid Idirnáisiúnta um Pleanáil Oideachais 

ILO 

Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair 

IMU 

Aontas Mhisinéirí na hÉireann 

IMF

An Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

IMRS 

Seirbhís Acmhainne Mhisinéirí na hÉireann 

IDCD

An Coiste Idir-Rannach ar Fhorbairt

IRC

An Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta

CÚNAMH ÉIREANN 

Clár cúnaimh oifigiúil forbartha na hÉireann

J

JPI

Intéirneacht Ghairmiúil Shóisearach

K, L

Níl aon iontrálacha faoi na litreacha seo

SCI 

Scéim Cláir Ilbhliantúil - scéim comhpháirtíochta mheántéarma idir an DCI agus eagraíochtaí neamhrialtasacha 

SFManna 

Spriocanna Forbartha na Mílaoise 

MOPAN

An Líonra um Measúnú Feidhmíocht Eagraíochtaí Iltaobhach

N

NGO 

Eagraíocht neamhrialtasach (m.sh. Concern, Trócaire, Goal)

OHCHR

Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine

COF 

Cúnamh Oifigiúil Forbartha 

ECFE 

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

OSCE 

An Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip

PCD

Comhtháthú Beartais le haghaidh Forbartha

PEAP 

Plean Gníomhaíochta um Dhíothú na Bochtaineachta 

PFA 

Plean don Afraic 

PRBS 

Tacaíocht Bhuiséadach do Laghdú na Bochtaineachta 

PRS 

Straitéis um Laghdú na Bochtaineachta 

PRSPS 

Pleananna/Páipéir um Laghdú na Bochtaineachta

PSC

An Clár um Chomhoibriú Straitéiseach

PSNP

Clár Líontán Sábhála Táirgiúil

Q

Níl aon iontrálacha faoi na litreacha seo

RC/RC 

Cumann na Croise Deirge/Cumann an Chorráin Dheirg 

RRC 

An Cór Mearfhreagartha 

RRI 

An Tionscnamh Mearfhreagartha 

OSPS

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte

SPA 

Clár Speisialta don Afraic 

SWAPS 

Cur chuige ar fud na hearnála

SUN

Gluaiseacht um méadú cothaithe (Scale Up Nutrition)

T

TB

Eitinn

NA 

Na Náisiúin Aontaithe 

UNAIDS 

Clár Comhpháirteach na Náisiún Aontaithe maidir le VEID/SEIF 

UNCTAD

Comhdháil um Thrádáil agus Fhorbairt na Náisiún Aontaithe

UNDP 

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe 

UNESCO 

Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 

UNFPA 

Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal 

UNHCR 

Ard-Choimisiún na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe 

UNHRD

Iostaí Freagartha Daonnúla na Náisiún Aontaithe

UNICEF 

Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí 

UNIFEM 

Ciste Forbraíochta na Náisiún Aontaithe do Mhná 

UNITAR 

Institiúid Taighde agus Oiliúna na Náisiún Aontaithe 

UNEP 

Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe 

UNESC 

Comhairle Eacnamaíochta agus Sóisialta na Náisiún Aontaithe 

UNHCHR 

Ard-Coimisiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine 

UNRWA 

Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha

UNV

Saorálaí na Náisiún Aontaithe

V

Níl aon iontrálacha faoi na litreacha seo

WB 

An Banc Domhanda 

WDR

Tuarascáil maidir le Forbairt an Domhain

WFP 

An Clár Domhanda Bia 

EDS 

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 

WTO 

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

XYZ

Níl aon iontrálacha faoi na litreacha seo