Skip to main content

An Libéir

Déanann ár misean in Freetown, Siarra Leon teagmháil na hÉireann leis an Libéir a bhainistiú, trí fho-oifig in Monorvia, a bunaíodh in 2010.

Le linn na tréimhse 2005-2011, sholáthraíomar thart ar €50 milliún chun tacú le cláir éagsúla arna gcur i bhfeidhm ag páirtithe na sochaí sibhialta agus rialtais. Tá na cláir sin dírithe go mór ar chórais sláinte na tíre a threisiú.

Cúlra

Tá an Libéir suite san Afraic Thiar agus tá athruithe móra ar bun inti faoi láthair, de réir mar atá sí ag bogadh ar aghaidh ó na blianta fada de chogadh cathartha i dtreo cobhsaíochta agus daonlathais.

Le linn dhá thréimhse coimhlinte as a chéile idir 1989 agus 1996, agus 1999 agus 2003 fuair os cionn ceathrú milliún duine bás, rinneadh milliún duine a dhíláithriú agus scriosadh bonneagar sóisialta, polaitiúil agus fisiceach na tíre.

Tá an Libéir fós ar cheann de na tíortha is boichte ar domhan inniu. Meastar go bhfuil dhá thrian den daonra ina gcónaí faoi bhun thairseach na bochtaineachta. Tá na rátaí droch-chothaithe ainsealaigh i measc na rátaí is airde ar domhan, le breis agus 40% de na leanaí ag fulaingt.

Ár gcuid oibre

Príomhfhócas ár gcuid oibre ná córais sláinte na tíre agus a príomhsheirbhísí bunúsacha cúraim sláinte a threisiú. Stiúrtar an chion is mó dár gcuid maoinithe trí Chiste Sláinte na hAireachta Sláinte agus Leasa Shóisialaigh. Tugaimid maoiniú do roinnt gníomhaireachtaí cúnaimh chomh maith chun seirbhísí sláinte bunúsacha a sholáthar.

Chun maoiniú don earnáil sláinte a chomhlánú, tacaímid le cuibhreannas gníomhaireachtaí cúnaimh, a sholáthraíonn rochtain inbhuanaithe ar sheirbhísí uisce, sláintíochta agus sláinteachais do dhaoine agus do phobail bhochta.

Tacaímid freisin le hobair an Choiste Tarrthála Idirnáisiúnta (IRC) chun dul i ngleic leis na leibhéil arda foréigin inscne, agus tacaímid le hAonaid Tacaíochta Póilíní agus Freagartha Éigeandála Phóilíní Náisiúnta na Libéire.

Ár dTorthaí

Bhí rochtain ag beagnach leath mhilliún duine in 12 chontae as 15 chontae na Libéire ar uisce sábháilte a bhuíochas do thacaíocht ó Chúnamh Éireann

In 2011, chaith Cúnamh Éireann beagnach €6.3 milliún trínár gclár tíre sa Libéir. Cuireadh €1 mhilliún breise ar fáil trínár Scéimeanna Maoinithe na Sochaí Sibhialta d'eagraíochtaí neamhrialtasacha as a gcuid oibre sa tír. Tharla na feabhsuithe seo a leanas sa Libéir le tacaíocht ó Chúnamh Éireann a soláthraíodh in 2011 agus blianta roimhe seo:

  • Tháinig méadú beagnach aon cheathrú ar líon na n-áiseanna sláinte poiblí
  • Laghdaíodh an ráta mortlaíochta i leanaí faoi bhun cúig bliana d’aois faoi leath i gcomparáid le meastacháin le linn tréimhsí cogaidh
  • Tháinig laghdú aon trian ar líon na leanaí a bhfuil maláire orthu ó 2006 go dtí 2010
  • Tháinig méadú ar líon na n-oibrithe sláinte ó 3,996 in 2006 go dtí 8,853 in 2009

 

Bhí rochtain ag beagnach leath mhilliún duine in 12 chontae as 15 chontae na Libéire ar uisce sábháilte

Léigh a thuilleadh faoi uisce agus sláintíocht

Tabhair cuairt ar ár leathanach ar uisce agus sláintíocht chun tuilleadh a fháil amach faoinár gcur chuige maidir leis an acmhainn lárnach seo.