DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Afraic Theas

Tá caidreamh an-mhaith ar fad ag Éirinn leis an Afraic Theas. Cuireadh tús lenár gclár forbraíochta in 1994 ag deireadh ré an apartheid. Thugamar tacaíocht don Rialtas agus d'eagraíochtaí na sochtaí sibhialta chun seirbhísí a chur ar fáil do phobail bhochta agus do phobail faoi mhíbhuntáiste atá fós i sáinn na bochtaineachta, go háirithe na pobail sin a dtéann VEID agus SEIF agus foréigean inscne i gcion orthu.

  • Forbhreathnú
  • Cúlra
  • Ár gcuid oibre
  • Torthaí

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Éire agus an Afraic Theas

Tá ceangal láidir agus fada idir Éirinn agus muintir na hÉireann agus an Afraic Theas. Tá clár cúnaimh againn inti ó 1994 i leith nuair a d'aistrigh an tír ón apartheid chuig an daonlathas. Roimhe sin, chuirtí tacaíocht ar fáil do mhisinéirí Éireannacha agus do ghrúpaí frith-Apartheid.

Ní hionann comhthéacs na forbartha san Afraic Theas agus comhthéacs na gclár tíre eile atá ag Cúnamh Éireann san Afraic. Tá sí rangaithe mar thír mheánioncaim ach téann oidhreacht an apartheid i gcion uirthi fós agus neamhionannas suntasach le sonrú inti. Tá ár gclár san Afraic Theas bunaithe ar phrionsabail na hurraime agus na cuntasachta frithpháirtí.

Tá clár Chúnamh Éireann san Afraic Theas bunaithe ar phrionsabail na hurraime agus na cuntasachta frithpháirtí.

Beidh ár bPáipéar Straitéise Tíre don Afraic Theas 2007-2012 le cúig bliana ag dul in éag ag deireadh na bliana 2012. Cuireadh i dtoll a chéile é chun cur le laghdú na bochtaineachta agus an neamhionannais rud atá ar aon dul le beartais agus spriocanna Rialtas na hAfraice Theas. Tá Páipéar Straitéise Tíre leantach a bheidh i bhfeidhm ó 2013-2015 á fhorbairt anois.

Beidh an straitéis nua fós dírithe ar VEID agus SEIF agus ar cheisteanna foréigean inscne ach beidh sé mar aidhm aici freisin fás geilleagrach a chur chun cinn trí chumas acmhainní daonna a fheabhsú bunaithe ar fhorbairt scileanna.

Tá an méid sin ag teacht leis an gcur chuige atá leagtha amach i Straitéis i leith na hAfraice.  Trínár nAmbasáid in Pretoria beimid ag obair chun comhpháirtíocht gheilleagrach níos doimhne a fhorbairt idir Éirinn agus an Afraic Theas. Bhunaigh Fiontraíocht Éireann oifig in Johannesburg in 2012 - a céad oifig san Afraic fho-Shahárach.

 

Cúlra

Cúlra

Cúlra

Is é an Afraic Theas an geilleagar is mó ar mhór-roinn na hAfraice. Tá acmhainní nádúrtha agus mianra flúirseacha aici, bonneagar atá measartha sofaisticiúil, agus earnáil phríobháideach atá dea-fhorbartha. Tá an Rialtas ag tabhairt faoi roinnt tionscnamh chun an fás geilleagrach a chur chun cinn, go háirithe aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh ríthábhachtacha ó thaobh scileanna sa tír. Is baic mhóra iad an easpa infheistíochta isteach agus pearsanra ar bheagán scileanna ó thaobh fhás na hAfraice Theas mar gheilleagar forbartha.

Tá soláthar seirbhísí bunúsacha do gach saoránach agus neamhionannas fós ina ndúshláin mhóra atá le sárú ag an Rialtas. Tá an Afraic Theas buailte go dona ag VEID agus SEIF, agus meastar go raibh SEIF ar 18.1% de dhaoine fásta (5,700,000 duine idir 15-49 bliain d'aois) in 2009.

Cuireann an ráta ard leitheadúlachta sin brú ollmhór ar áiseanna sláinte a bhí go dona cheana féin agus tá ualach mór millteach ar na seirbhísí sóisialta. Is iad na daoine bochta, go háirithe grúpaí leochaileacha amhail mná, leanaí agus daoine scothaosta is mó atá thíos le VEID agus SEIF. 

Tá baint ag na leibhéil arda éignithe agus drochúsáid teaghlaigh atá i réim san Afraic Theas leis an bpaindéim. Maidir leis sin, faightear leibhéil rí-ard foréigin sa tír freisin, go háirithe foréigean inscne, a bhfuil rátaí SEIF agus leochaileacht i leith SEIF níos measa dá mbarr agus a mbíonn tionchar suntasach acu ar mhná agus ar chailíní.

Ár gcuid oibre

Ár gcuid oibre

Ár gcuid oibre

Oibrímid i gcomhar leis an Rialtas, le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le deontóirí agus gníomhaireachtaí forbartha eile. Tá ár gclár dírithe ar dhul i ngleic le riachtanais daoine, go háirithe mná, a dtéann VEID agus SEIF agus foréigean inscne i gcion orthu agus ar sheirbhísí bunúsacha a fheabhsú le haghaidh daoine agus pobail bhochta i gcúige Limpopo. 

Seirbhísí níos fearr le haghaidh daoine agus pobail bhochta in Limpopo

Tá Limpopo ar cheann de na cúigí is boichte san Afraic Theas, agus is é atá ann ná seandúichí a bhíodh faoi mhíbhuntáistí móra le linn ré an apartheid.

Táimid dírithe in Limpopo ar uisce agus sláintíocht agus ar sheirbhísí oideachais a fheabhsú do phobail bhochta.

Tá cur chuige dériain againn. Ar thaobh amháin, táimid ag cur le cumas an rialtais cúige seirbhísí a sholáthar ach ag an am céanna, táimid ag tacú le pobail seirbhísí níos fearr a éileamh agus a chinntiú go mbeidh an Rialtas freagrach dóibh. 

Tacaíocht do dhaoine a bhfuil VEID agus SEIF orthu

Tá ár gclár dírithe ar riachtanais na mban agus na leanaí a dtéann VEID agus SEIF i gcion orthu. Tugaimid tacaíocht d'eagraíochtaí atá ag obair leis na daoine is leochailí agus le leanaí atá ina ndílleachtaí. Tá cuid mhór den tacaíocht sin dírithe ar sholáthar cúram pobail agus baile a fheabhsú do na daoine sin a dtéann VEID agus SEIF i gcion orthu i bpobail tuaithe. I measc na gcomhpháirtithe tá Roinn Sláinte Cúige Limpopo, an Chomhairle Náisiúnta SEIF, na Náisiúin Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Foréigean inscne

Cé go bhféadfadh mná, fir, buachaillí agus cailíní a bheith ina n-íospartaigh foréigean inscne, is iad cailíní agus mná na híospartaigh is mó. Bíonn drochthionchar suntasach ag na leibhéil arda éignithe agus foréigean inscne san Afraic Theas ar mhná agus ar chailíní óga, agus méadaítear líon na ndaoine a bhfuil VEID orthu dá mbarr. 

Táimid ag obair i gceantair thuaithe chun feasacht a mhéadú agus an fhreagairt d'fhoréigean inscne a láidriú. Creidimid go bhfuil sé den riachtanas tuiscint ar an dochar a dhéanann foréigean inscne a fhorbairt agus dul i ngleic leis na dearcthaí agus tuairimí diúltacha a choinníonn foréigean inscne i réim. 

Taithí as Éirinn a chomhroinnt

Tá treoirchlár curtha i gcrích againn chun saineolas teicniúil na hÉireann a roinnt leis an Roinn Trádála agus Tionscail san Afraic Theas d'fhonn Criosanna Speisialta Geilleagracha a fhorbairt chun fás geilleagrach a chur chun cinn. Leanfaimid ar aghaidh leis an obair seo inár gcéad Pháipéar Straitéise Tíre eile.

Torthaí

Torthaí

Torthaí

In 2011, chaith Cúnamh Éireann beagán níos mó ná €3.6 milliún trínár gclár tíre san Afraic Theas. Cuireadh €1.6 milliún breise ar fáil trínár Scéimeanna Maoinithe na Sochaí Sibhialta do NGOanna as a gcuid oibre sa tír. Tharla na feabhsuithe seo a leanas leis an tacaíocht a cuireadh ar fáil:

  • Tá céatadán na dteaghlach in Limpopo a bhfuil rochtain acu ar uisce píopaithe ardaithe ó 78% in 2001 go dtí 83% in 2007. Tá deireadh nach beag curtha le húsáid na leithreas ‘buicéid’ anois agus tá rochtain ar shláintíocht tí méadaithe 12% ó 2007 i leith.
  • Tá struchtúir náisiúnta curtha ar bun chun Plean Straitéiseach Náisiúnta na hAfraice Theas maidir le VEID agus SEIF a chur i bhfeidhm agus chun córais trína dtomhaistear dul chun cinn a neartú, chun caighdeán an chúraim pobail agus baile a fheabhsú agus chun a cinntiú go dtéitear i ngleic le riachtanais na leanaí agus na mban.

Bhunaigh Roinn Sláinte agus Forbartha Sóisialta Limpopo treoirchóras atreoraithe le haghaidh daoine a éigníodh chun soláthar seirbhísí a fheabhsú agus a neartú idir na póilíní, na hoibrithe cúraim shóisialta agus na hoibrithe sóisialta.                                                                                      

 

Faigh Amach Tuilleadh

Léigh tuilleadh faoinár bhfreagairt d'fhoréigean inscne

Faigh amach conas atá an Comh-Chuibhreannas maidir le Foréigean Inscne ag cabhrú le dul i ngleic leis an bhfadhb seo san Afraic Theas.