Skip to main content

Ag Tacú le Trádáil

Cuireann cúnamh méid beag, tábhachtach le forbairt shóisialta agus gheilleagrach inbhuanaithe tíre. Sa lá atá inniu ann, tá go leor tíortha i mbéal forbartha ag brath níos lú ar chúnamh agus ag giniúint níos mó dá gcuid acmhainní féin trí thrádáil agus infheistíocht. Tá Éire ag tacú leis na tíortha sin chun a ngeilleagar a chur ag fás agus trádáil a úsáid chun na hacmhainní agus an t-ioncam a theastaíonn chun iad féin a thabhairt slán ón mbochtaineacht a ghiniúint. ‌

Cumas trádála a láidriú

Tá trádáil lárnach don fhás geilleagrach agus chun bochtaineacht a laghdú. Tá beagnach gach tír a bhain amach fás geilleagrach marthanach tar éis é sin a dhéanamh trína geilleagar a oscailt. Tá go leor tíortha ar ioncam íseal, áfach a bhfuil baic shuntasacha orthu ó thaobh a gcuid trádála a leathnú agus a éagsúlú.

Tá sciar na hAfraice d’onnmhairithe domhanda fós íseal ag 3%. Tá tíortha a chailleann amach ar na buntáistí a bhaineann le trádáil dhomhanda gearrtha amach ó na deiseanna leas a bhaint as saineolas idirnáisiúnta, ionchur táirgeachta ar chostas íseal agus teicneolaíocht a theastaíonn go géar.

Mar aitheantas ar an ról tábhachtach atá ag trádáil, fás geilleagrach agus gineadh ioncaim intíre, cuireann Éire tacaíocht ar fáil i gcomhair raon tionscnamh agus clár ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta atá dírithe ar láidriú a dhéanamh ar chumas na dtíortha i mbéal forbartha leathnú agus leas a bhaint as trádáil idirnáisiúnta.

Táimid ag díriú níos géire ar fhorbairt na hearnála príobháidí in go leor dár dtíortha comhpháirtíochta san Afraic. Tá ár gcuid oibre sa réimse seo á treorú ag Straitéis na hAfraice na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Infheistíocht agus aistriú eolais a spreagadh

Tá Ciste Forbartha Agraibhia na hAfraice ag forbairt comhpháirtíochtaí idir earnáil agraibhia na hÉireann agus tíortha san Afraic. Tá sé d’aidhm ag na comhpháirtíochtaí sin tacú le fás inbhuanaithe an tionscail bia áitiúil san Afraic, margaí a fhorbairt do tháirgí áitiúla agus tacú le trádáil déthaobhach idir Éirinn agus an Afraic.

Táthar ag súil go n-aistreoidh tionscail agraibhia na hÉireann eolas agus saineolas chun riachtanais bia na hAfraice a chomhlíonadh chomh maith le deiseanna a lorg chun infheistíocht fhadtéarmach agus trádáil chomhthairbhiúil a dhéanamh.

Is comhfhiontar idir an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara atá sa Chiste, agus tá €1 milliún an ceann geallta acu don tréimhse 2012-2014. Díreoidh an ciste ar an gCéinia agus ar an Tansáin le linn na treoirscéime. 

Naisc idir gnóthaí Éireannacha agus Afracacha a chur chun cinn

Bunaíodh Fóram Eacnamaíoch na hAfraice agus na hÉireann chun deiseanna a chruthú do ghnóthaí chun bualadh le hionadaithe ó Rialtas na hÉireann agus na hAfraice agus chun féachaint ar na bealaí ar féidir infheistíocht ar fud na hAfraice a mhéadú.‌

Ag cur forbairt na hearnála príobháidí chun cinn inár dtíortha comhpháirtíochta

Tá ár gcuid oibre inár dtíortha comhpháirtíochta i Mósaimbíc, san Aetóip, i Leosóta, in Uganda, sa Tansáin, sa tSaimbia agus sa Mhaláiv ag corprú fócas láidir ar fhorbairt san earnáil phríobháideach, ar thrádáil láidrithe, ar infheistíocht, ar thurasóireacht agus ar naisc idir daoine.

Ag tacú le trádáil chothrom agus eiticiúil

Tá feasacht mhéadaithe in Éirinn agus in áiteanna eile maidir leis an tábhacht a bhaineann le Fairtrade. In 2011 chaith tomhaltóirí Éireannacha €159 milliún ar tháirgí leis an gcomhartha Fairtrade, sin méadú ó €138 milliún sa bhliain roimhe sin. 

Baineann Fairtrade le praghsanna níos fearr, dálaí oibre maithe, inbhuanaitheacht áitiúil agus téarmaí trádála cothroma d’fheirmeoirí agus d’oibrithe sa domhan forbraíochta.

Trína iarraidh ar chuideachtaí praghsanna inbhuanaithe a íoc (nach bhféadfaidh titim níos ísle ná praghas an mhargaidh riamh), tugann Fairtrade faoi na héagóracha a bhaineann le trádáil chomhghnásach, a dhéanann leithcheal ar na táirgeoirí is boichte agus is laige atá. Cuireann sé ar a gcumas a seasamh a fheabhsú agus tuilleadh smachta a bheith acu ar a saol.

Níl tíortha sa domhan forbraíochta ag brath an oiread ar chúnamh níos mó, agus tá fonn orthu a seasamh féin a bhaint amach i margaí domhanda trádála agus infheistíochta 

Cuireann Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil chun cabhrú le táirgeoirí i Meiriceá Láir agus in Oirthear na hAfraice chun an t-ioncam a thuilltear ó dhíol a dtáirgí ar phraghsanna cóirthrádála a fheabhsú, agus trí rochtain mhéadaithe ar mhargaí in Éirinn agus in áiteanna eile san Eoraip.

Áirítear leis sin táirgeadh agus díol táirgí inbhuanaithe deimhnithe; tacaíocht don líon méadaithe táirgeoirí ar scála beag chun caighdeáin Fairtrade Certified a bhaint amach agus eagraíochtaí do tháirgeoirí agus comharchumainn a láidriú trí fhorbairt acmhainne ar leibhéal bainistíochta. 

Ó 2002 i leith, táimid tar éis €20m a sholáthar do Irish Fairtrade Network (IFTN) chun tacú lena gcuid oibre le táirgeoirí agus an obair maidir le hoideachas forbartha in Éirinn.

Ag tacú le tionscnaimh idirnáisiúnta

Cabhraíonn Éire chun a chinntiú go dtugtar aird ar riachtanais agus ar thaithí tíortha i mbéal forbartha i mbeartas trádála idirnáisiúnta (na Náisiúin Aontaithe agus an Eagraíocht Dhomhanda Trádála) agus AE agus i bhforfheidhmiú na mbeartas sin. (link to 3.2.6.1 Multilateral Trade and Development)

Tacaíonn Éire freisin le heagraíochtaí idirnáisiúnta a chuireann cabhair ar fáil do thíortha chun a riachtanais a chur in iúl i gcaibidlí trádála agus chun acmhainn a fhorbairt d'fhonn trádáil a mhéadú. 

Leigh tuilleadh

Foghlaim tuilleadh faoi Chúnamh Éireann agus faoi bheartais eile a thacaíonn le trádáil