DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Clár um Chomhoibriú Straitéiseach

Is tríd an gClár um Chomhoibriú Straitéiseach a chuirimid naisc agus comhoibriú i dtaighde agus i dteagasc chun cinn idir institiúidí ardoideachais agus taighde in Éirinn agus i dtíortha a fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann. Bainistítear an clár i gcomhar leis an Údarás um Ard-Oideachas.  

Seoladh an Clár um Chomhoibriú Straitéiseach (CPS) in 2006 agus é d’aidhm aige maoiniú a chur ar fáil d'ollscoileanna agus do choláistí tríú leibhéal in Éirinn chun comhpháirtíochtaí comhoibritheacha a fhorbairt le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha i mbéal forbartha.

Tá dara céim an chláir ar siúl faoi láthair agus tá os cionn €16 mhilliún dáfa ar 15 thionscnamh san iomlán go dtí seo.

Fuarthas mórchuid eolais nua de thoradh an Chláir agus neartaíodh líonraí, comhpháirtíochtaí agus cumas laistigh d'ollscoileanna agus institiúidí foghlama ar fud na hAfraice.

Maoiniú

Dámhadh trí bhabhta maoinithe trí bhíthin an Chláir ar na tionscnaimh seo a leanas faoi stiúir ag institiúidí ardoideachais in Éirinn:

Babhta 1: 2007

Cláir Taighde agus Teagaisc

Leithdháileadh maoinithe

Comhpháirtíocht na hÉireann agus na hAfraice chun Acmhainn Taighde a Thógáil (an Lárionad um Staidéar Trasteorann)

€1,500,000

An Lárionad um Fhorbairt Dhomhanda tríd an Oideachas (Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach) 

€1,430,000

An Cuibhreannas le haghaidh Galair na Bochtaineachta a Chomhrac (Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad)

€1,400,000

An Cuibhreannas um Nascadh Taighde Sláinte san Afraic agus in Éirinn (Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn)

€1,480,000

An Tionscnamh Idirnáisiúnta um Staidéar Forbartha (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath)

€1,500,000

 

Babhta 2: 2008

Eagraíocht

Leithdháileadh maoinithe

Tionscadal Cúraim Súl Mhósaimbíc (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)

€1,490,000

Is ionann an tUisce agus an Bheatha (Water is Life) (Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan)

€1,500,000

Oiliúint Dochtúireachta um Fhorbairt (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

€1,500,000

 

Babhta 3: 2012

Eagraíocht

Leithdháileadh maoinithe

Na Meáin Dhigiteacha sa tSaimbia (Coláiste Breisoideachais Bhaile Formaid)

€195,780

 

Líonra um Rannpháirtíocht Chlaochlaitheach ar Ocras (Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad)

€653,016

 

Acmhainní Daonna um Shláinte Súl don Afraic (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)

€458,022

 

Neartú Córas Pobail (Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn)

€898,776

 

Braisle Thaighde Uganda agus na hÉireann ar VEID/Cothú (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)

€1,082,546

 

Talmhaíochta um Chothú níos fearr san Aetóip agus sa Tansáin (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh)

€934,431

 

Córais riaracháin phoiblí agus beartais éifeachtacha VEID/SEIF (Ollscoil Luimnigh)

€578,784

 

 

Babhtaí maoinithe amach anseo

Tá sé beartaithe go bhfógrófar babhta eile maoinithe in 2015, i ndiaidh meastóireachta ar an gClár.

Léigh níos mó faoin gClár um Chomhoibriú Straitéiseach

Tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin an Údaráis um Ard-Oideachas le tuilleadh faisnéise a fháil ar an gClár um Chomhoibriú Straitéiseach.