Skip to main content

Ár dtreoirphrionsabail

Tá ár gclár cúnaimh ina chloch coirnéil de bheartas eachtrach na hÉireann agus is iad ár gcuspóirí ag Cúnamh Éireann bochtaineacht agus leochaileacht a laghdú agus deiseanna a mhéadú do roinnt de na daoine is boichte ar domhan. Agus é sin á dhéanamh, tugtar treoir dúinn faoi réir ag roinnt prionsabal.

Comhpháirtíocht

Beidh ár gcaidreamh leis an domhan forbraíochta bunaithe ar spiorad comhpháirtíochta agus cáilíochta.

Tá rialtais agus na daoine inár dtíortha comhpháirtíochta freagrach den chuid is mó as a bhforbairt féin agus beidh siad i gceannas ar an bpróiseas forbartha. Tabharfaimid comhairle, saineolas agus cúnamh agus ní foláir nó go mbeidh cinntí maidir le pleanáil forbartha faoi úinéireacht agus faoi cheannas áitiúil a mhéad agus is féidir.

Óna dtaobh féin, ní mór do thíortha comhpháirtíochta obair a dhéanamh chun caimiléireacht a chomhrac, rialtas éifeachtach agus freagrach a áirithiú, daonlathas a chur chun cinn agus cearta daonna a chosaint.

Oibreoimid i gcomhpháirtíocht le deontóirí eile agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus neamhrialtasacha a bhfuil na tosaíochtaí céanna acu agus atá againn.

Úinéireacht phoiblí agus trédhearcacht

Déanfaimid tuilleadh feasacht agus úinéireacht phoiblí maidir le clár cúnaimh na hÉireann a áirithiú. Ina theannta sin spreagfaimid tuilleadh feasachta maidir le saincheisteanna forbartha. Cuirfear an clár i gcrích ar bhealach oscailte, cuntasach agus trédhearcach. Beidh bunús na gcinntí maoinithe trédhearcach. Rachaimid i gcomhairle lenár gcomhpháirtithe maidir le príomhthionscnaimh beartais.

Éifeachtacht agus deimhniú cáilíochta

Bainfimid úsáid as acmhainní poiblí ar bhonn éifeachtúil agus éifeachtach, ag cur luach ar airgead ar fáil do cháiníocóir na hÉireann. D’fhonn éifeachtacht a uasmhéadú, áiritheoimid ardcháilíocht maidir le pleanáil agus bainistíocht ár dtionscadal agus ár gclár. 

Oibreoimid ar bhonn comhordaithe go dlúth le deontóirí eile agus leis an bpobal idirnáisiúnta ionas go mbainfear leas as cúnamh forbartha de réir na héifeachta is fearr ar leibhéal domhanda. Ní bheidh cúnamh na hÉireann ceangailte le húsáid earraí ná seirbhísí Éireannacha.

Beidh ár n-obair faoi threoir ag iniúchadh agus ag measúnú dian d’fhonn a áirithiú go mbaintear úsáid as acmhainní chun luach ar airgead a bhaint amach agus go bhfoghlaimeoimid ó thaithí roimhe seo.

Comhtháthú

Oibreoimid ar son cur chuige comhtháthaithe i leith na forbartha ar fud Ranna uile an Rialtais. Laistigh de Chúnamh Éireann é féin, oibreoimid d’fhonn comhtháthú a áirithiú ar fud raon leathan ionstraimí cúnaimh forbartha a úsáidtear agus chun neamhréireachtaí agus frithráite a íoslaghdú agus a dhíothú.

Inbhuanaitheacht fadtéarmach

Beidh ár n-idirghabhálacha marthanach agus bainfear fíorthairbhí astu san fhadtéarma. Oibreoimid i dtreo feabhsúcháin inbhuanaithe i saol gnáthdhaoine trí chórais a thógáil trína ndéanfar freastal ar chúiseanna bochtaineachta seachas díreach na comharthaí a fheabhsú.

Comhtháthófar ábhair imní i leith an chomhshaoil lenár gclár forbartha, d’fhonn leas na nglún atá le teacht a chosaint.