DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ag obair ar fud an Rialtais

Comhtháthú beartais le haghaidh forbartha

Ciallaíonn domhandú agus an idircheangailteacht mhéadaitheach idir réigiúin, tíortha agus daoine go bhféadfadh gníomhartha in aon réigiún nó in aon tír amháin tionchar trom a imirt ar fud an domhain.

Tá sé sin feicthe againn sna géarchéimeanna bia, airgeadais agus fuinnimh a tharla le déanaí agus le hathrú aeráide; go ró-mhinic bíonn an tionchar is diúltaí ar na daoine is boichte, go háirithe mná, i dtíortha i mbéal forbartha. 

Mar sin féin, is ionann domhandú agus idircheangailteacht agus deiseanna do thíortha agus do dhaoine forbairt agus éalú ón mbochtaineacht.  

Is gné thábhachtach an chomhordaithe forbartha a áirithiú go ndéanann ár gcinntí agus ár ngníomhartha i mbeartais neamhchúnaimh amhail trádáil, talmhaíocht, cánachas, agus imirce, in Éirinn agus san Aontas Eorpach, forbairt a spreagadh seachas a bhacadh. 

Nuair a bhíonn tuiscint ann faoin gcaoi a mbíonn tionchar ag réimsí beartais ar laghdú bochtaineachta is é sin an chéad chéim i dtreo comhtháthú beartais níos fearr.  

Is gá dúinn amharc lastall de chúnamh agus breithniú a dhéanamh ar an gcaoi a bhíonn tionchar ag ár gcinntí ar fad ar na bochtáin i dtíortha i mbéal forbartha. Ansin ní mór dúinn gníomhartha a ghlacadh chun tionchair dhiúltacha a íoslaghdú agus tionchair dhearfacha a uasmhéadú: tugtar Comhtháthú Beartais le haghaidh Forbartha air sin go minic.

Ár dtiomantas do Chomhtháthú Beartais le haghaidh Forbartha

Tá Éire tiomanta chun comhtháthú beartais a neartú ar fud ár Rialtais féin agus chun Comhtháthú Beartais le haghaidh Forbartha a fheabhsú san Aontas Eorpach, áit a chinntear an-chuid de na réimsí beartais is mó a mbíonn tionchar acu ar thíortha i mbéal forbartha.

Tá an tiomantas sin leagtha amach sa Pháipéar Bán maidir le Cúnamh Éireann 2006  agus i gcomhaontuithe AE agus idirnáisiúnta lena n-áirítear Conradh Liospóin, An Comhdhearcadh Eorpach maidir leis an bhForbraíocht, Dearbhú Aireachta na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir le Comhtháthú Beartais le haghaidh Forbartha.  

Tá ár n-obair sna réimsí seo faoi threoir ag taighde agus anailís a rinne an Institute for International Integration Studies (IIIS) i gColáiste na Tríonóide.

An Coiste Idir-Rannach ar Fhorbairt

Cuireadh Coiste Idir-Rannach ar Fhorbairt (IDCD) ar bun chun comhtháthú a neartú i gcur chuige ár Rialtais i leith forbartha. Éascaíonn an Coiste plé idir a chomhaltaí maidir leis an gcaoi a bhíonn tionchar ag beartais an Rialtais ar fhorbairt agus déantar iniúchadh ar dheiseanna chun saineolas agus scileanna a úsáid ar fud an Rialtais chun tacú le cuspóirí ár gcláir chúnaimh. 

Déantar comhordú ar shaincheisteanna sainiúla amhail trádáil, athrú aeráide agus cánachas trí theagmhálacha idir oifigigh i gCúnamh Éireann agus i ranna Rialtais eile. 

Tá an Roinn Gnóthaí Eachracha agus Trádála ina ball freisin den Choiste Monatóireachta maidir le Straitéis Náisiúnta na mBan 2007-2016 (PDF, 2.02 MB) de chuid na hÉireann.