Skip to main content

Ár dTíortha Comhpháirtíochta

Is mian linn a chinntiú go ndéanfar athruithe chun feabhais ar shaol na mbocht agus i bpobail bhochta mar thoradh ar ár gclár cúnaimh. Is ar an gcúis sin go bhfuil ár dtacaíocht dírithe ar líon beag tíortha comhpháirtíochta, go háirithe tíortha san Afraic fho-Shahárach, chun an bhochtaineacht agus an t-ocras a laghdú.

Is é ár gcur chuige maidir le hobair a dhéanamh ar leibhéal na tíre ná formhór ár n-acmhainní le haghaidh forbairt fhadtéarmach a dhíriú ar líon beag tíortha comhpháirtíochta. Creidimid gur féidir linn, ar an gcaoi sin, tionchar níos mó a bheith againn agus fíorfheabhsuithe ar shaol na mbocht agus na bpobal bocht a fheiceáil. 

Caithfidh tíortha úinéireacht a bheith acu ar a bhforbairt féin agus í a stiúradh ionas go mbeidh cláir chun an bhochtaineacht agus an t-ocras a laghdú éifeachtach agus inbhuanaithe san fhadtéarma. 

Is ar an gcúis sin a bhainistímid agus a phleanálaimid cláir i ndlúthchomhairle leis na rialtais inár dtíortha comhpháirtíochta. 

Ár dtíortha comhpháirtíochta

Tá naoi dtír chomhpháirtíochta againn.

Seacht dtír san Afraic fho-Shahárach;

 1. An Aetóip
 2. Leosóta
 3. An Mhaláiv
 4. Mósaimbíc
 5. An Tansáin
 6. Uganda
 7. An tSaimbia

Agus dhá thír in oirdheisceart na hÁise;

 1. Vítneam
 2. Tíomór-Leste

Chomh maith leis sin tá clár forbartha leanúnach ar bun againn san Afraic Theas ó 1994 i leith chun tacú le haistriú na tíre ó apartheid chuig an daonlathas.

Tíortha Eile

Thairis sin, dírímid tacaíocht ar líon beag tíortha a dtéann coinbhleacht agus leochaileacht i gcion orthu

Tá formhór na dtíortha ina n-oibrímid san Afraic fho-Shahárach. Léiríonn sé sin ár dtiomantas d'obair i gcomhar le tíortha bochta ina bhfuil cónaí ar chéatadán mór de na daoine is boichte sa domhan.

Léiríonn sé freisin an caidreamh fada stairiúil idir Éirinn agus roinnt mhaith tíortha san Afraic, caidreamh a cothaíodh tríd an bpáirt a ghlac misinéirí Éireannacha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGOanna).

Tá athrú ag teacht ar chaidreamh na hÉireann lenár dtíortha comhpháirtíochta. Cé go bhfuil an cúnamh forbartha i gcroílár ár rannpháirtíochta i gcónaí, aithnímid freisin go bhfuil gá le caidreamh eacnamaíoch agus trádála níos treise ar mhaithe le forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe.  Inár Straitéis i leith na hAfraice leagtar amach an chaoi a gcuirfimid an tuiscint sin san áireamh inár gcuid tacaíochta amach anseo.

Caithfidh tíortha úinéireacht a bheith acu ar a bhforbairt féin agus í a stiúradh ionas go mbeidh cláir chun an bhochtaineacht a laghdú inbhuanaithe san fhadtéarma. 

Conas a oibrímid lenár dtíortha comhpháirtíochta  

I ngach cás, is é an túsphointe a bhíonn againn ná na pleananna forbartha tíre náisiúnta. Aithnímid na torthaí is mian linn a bhaint amach le chéile chomh maith leis na straitéisí agus na comhpháirtithe a mbeimid ag obair leo inár bPleananna Straitéise Tíre (CSPanna), a ndéanaimid monatóireacht agus athbhreithniú orthu ar bhonn rialta.

Agus na pleananna sin á gcur i bhfeidhm againn:

 • Tacaímid le tionscnaimh a fhorbraíonn acmhainn na gcóras rialtais seirbhísí a phleanáil, a bhainistiú agus a sholáthar le haghaidh na ndaoine is boichte
 • Cuirimid acmhainní ar fáil trí mheán na gcóras rialtais chun a chinntiú go mbeidh fáil ag na daoine is mó gátair orthu
 • Forbraímid acmhainn na n-institiúidí a mbeidh an rialtas freagrach dóibh, amhail na breithiúna, an pharlaimint, coimisiúin um chearta an duine agus na meáin

Agus, rud atá tábhachtach, neartaímid acmhainn eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a chinntiú go bhfuil rialtais freagrach agus cuntasach, agus go bhfuil siad in acmhainn freastal ar riachtanais a saoránach.