DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Maoiniú d’Oideachas Forbartha

Tá sé mar aidhm ag maoiniú Chúnamh Éireann d’Oideachas Forbartha feasacht agus tuiscint ar shaincheisteanna forbartha domhanda a mhéadú i measc an phobail in Éirinn. 

 • Forbhreathnú
 • Ár gComhpháirtithe
 • Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú
 • Díriú ar thorthaí

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Cad é Maoiniú d’Oideachas Forbartha?

Cuireann Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil trí chlár Comhpháirtíochta Deontais agus Straitéisí Bliantúla um Oideachas Forbartha d’eagraíochtaí atá ag gabháil do thuiscint a chur chun cinn maidir le saincheisteanna forbartha domhanda agus ceartais. 

Ceadaíodh deontas bliantúil do 38 eagraíocht in 2012. Ba ionann an leithdháileadh iomlán agus €1.638 milliún.

Tacaímid le comhpháirtíochtaí straitéiseacha le heagraíochtaí atá ag obair i réimsí tosaíochta lena n-áirítear oideachas tosaigh múinteoirí, oideachas tríú leibhéal, an earnáil óige, agus tógáil cumais don earnáil oideachais forbartha. Ba ionann an leithdháileadh iomlán agus €873,774 milliún in 2012.

Cén fáth a soláthraímid Maoiniú d’Oideachas Forbartha?

Tacaíonn ár maoiniú le cur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach Oideachais Forbartha Chúnamh Éireann 2007-11, atá sínte go dtí 2015 tar éis athbhreithnithe. 

Tá sé mar aidhm ag na tionscnaimh a mhaoinítear tuiscint a dhaingniú maidir leis an mbochtaineacht dhomhanda agus pobal na hÉireann a spreagadh chun gníomh a ghlacadh ar mhaithe le saol níos dírí agus níos cothroime.

Tá gach clár agus tionscadal oideachais forbartha atá ceadaithe dírithe go láidir ar thorthaí a bhaint amach sna réimsí tosaíochta seo a leanas: oideachas bunscoile agus iarbhunscoile, ardoideachas, an earnáil óige agus an earnáil breisoideachais, oideachais aosaigh agus pobail.

Conas a chuirimid cuspóirí beartais i gcrích trínár maoiniú?

Aithnítear roinnt príomhthosaíochtaí sa Deontas Bliantúil um Oideachas Forbartha agus déantar gairm tograí go bliantúil chun rannchuidiú leis na tosaíochtaí sin.

Ba iad seo a leanas roinnt de na príomhthosaíochtaí le haghaidh maoinithe in 2012:

 • Bunscoileanna agus Scoileanna Iarbhunscoile: na deiseanna a shíneadh laistigh d’obair scoilbhunaithe le haghaidh oideachas forbartha ar ardchaighdeán
 • Earnáil na hÓige: rannpháirtíocht daoine óga i saincheisteanna forbartha a mhéadú tríd an oideachas forbartha a chomhtháthú i gcláir don óige
 • An Earnáil Aosaigh agus Phobail: líon na gceannairí aosaigh/pobail atá oilte in oideachas forbartha a mhéadú. 

Ár gComhpháirtithe

Ár gComhpháirtithe

Cé hiad ár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha?

In 2012, tugadh os cionn €2.4 milliún do 43 comhpháirtí chun rannchuidiú le tosaíochtaí Chúnamh Éireann maidir leis an oideachas forbartha.

Fuair 38 comhpháirtí maoiniú os cionn €1.6 milliún faoin ngairm ar Dheontas Bliantúil um Oideachas Forbartha in 2012. Is iad seo a leanas na comhpháirtithe:

Eagraíocht

Leithdháileadh maoinithe

Afri

€65,000

Age Action

€10,763

Amawele

€10,000

Amnesty International

€77,531

An Cosán

€25,500

An Taisce

€66,000

Oideachas Aosach Bhaile Bhlainséir, CGO Cho. Baile Átha Cliath

€40,000

An tIonad um Oideachas Domhanda

€64,724

IT Chorcaí, Coláiste Ealaíne & Deartha Crawford

€16,500

Comhcheangal Fiachais agus Forbartha

€42,275

Rannóg na nDaonnachtaí, IT Shligigh

€10,000

ECO UNESCO

€70,000

An Rannóg Oideachais, OÉ Maigh Nuad

€10,598

Foghlaim Idirchultúir EIL

€45,000

Cairde na Cruinne

€11,300

Ionad One World na Gaillimhe

€94,106

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoin

€50,000

Comhdháil na gCeardchumann

€60,000

Cumann Pleanála Teaghlaigh na hÉireann

€12,000

KADE (Gníomh Chiarraí um Oideachas Forbartha)

€60,820

Lárionad Dlúthpháirtíochta Mheiriceá Laidineach

€82,000

Scoil Ealaíne & Deartha Luimnigh

€11,000

Link Community Development

€48,860

Iontaobhas Oideachais Loreto

€22,000

Seirbhísí Óige agus Pobail Lourdes

€82,853

Mayfield Arts

€64,000

Mind the GAP

€10,000

Éigse Éireann

€11,000

Presentation Education Office

€30,935

Realt

€7,500

Scoil Oideachais agus Foghlama ar feadh an tSaoil agus Scoil um Cheartas Sóisialta, COBÁC

€33,000

Coláiste Naomh Pádraig

€22,700

An tIonad Orgánach, Ros Inbhir

€36,000

Ubuntu Network, UL

€185,000

Saorálaithe Thar Lear, COBÁC

€20,000

Value Added in Africa

€15,250

Ionad One World Phort Láirge

€73,500

YMCA

€40,500

 

Thug Cúnamh Éireann €873,774 do chúig eagraíocht faoin gClár Comhpháirtíochta Straitéisí in 2012. Is iad seo a leanas na comhpháirtithe:

Eagraíocht

Leithdháileadh maoinithe

IDEA (Cumann Oideachais Forbartha na hÉireann)

€164,000

DICE (Clár um Oideachas Forbartha agus Idirchultúir)

€335,000

NYCI (Comhairle Náisiúnta na nÓg)

€180,000

80:20 Educating and Acting for a Better World

€58,000

SUAS

€136,774

Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú

Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú

Conas iarratas a dhéanamh ar an Deontas Bliantúil um Oideachas Forbartha?

Eisíonn Cúnamh Éireann gairm bhliantúil ar thograí don Deontas um Oideachas Forbartha. Foilseofar gairm tograí 2013 ar an láithreán Gréasáin go luath.

Incháilitheacht

Chun a bheith incháilithe do Dheontas Bliantúil, ní mór d’eagraíochtaí:

 • Tabhairt faoi ghníomhaíochtaí san oideachas forbartha atá dírithe ar phobal na hÉireann
 • A bheith ina n-eagraíochtaí neamhrialtasacha, neamhbhrabúsacha, sochaí sibhialta nó ina n-institiúidí oideachais a bhfuil stádas dlíthiúil acu
 • Uimhir Thagartha Carthanais a bheith acu ar feadh dhá bhliain ar a laghad roimh dháta an iarratais nó Deimhniú Imréitigh Cánach reatha a bheith acu (d’fhéadfadh díolúine a bheith ag líonraí scoile ó na forálacha seo)
 • Struchtúr foirmiúil cinnteoireachta a bheith acu (m.sh. bord iontaobhaithe)
 • Cuntais iniúchta bhliantúla a bheith acu le dhá bhliain airgeadais anuas (foilsithe ar láithreán Gréasáin na heagraíochta)

Iarratas

Níltear ag glacadh le hiarratais ar Dheontas Bliantúil um Oideachas Forbartha go dtí go bhfógrófar gairm nua tograí le haghaidh 2013.

Díriú ar thorthaí

Díriú ar thorthaí

Tá eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú d’Oideachas Forbartha freagrach as monatóireacht éifeachtach agus leanúnach a dhéanamh ar feadh na tréimhse maoinithe go léir. 

Beidh gach deontas bunaithe ar chonradh agus ar shraith torthaí comhaontaithe. Ní mór d’eagraíochtaí tuairisc a thabhairt go bliantúil do Chúnamh Éireann ar an dul chun cinn i dtreo na dtorthaí a bhfuiltear ag súil leo agus sin a dhéanamh tríd an bpróiseas tuairiscithe bhliantúil.

Ceanglais tuairiscithe

Áirítear le monatóireacht Chúnamh Éireann ar Dheontais um Oideachas Forbartha:

 • Tuairisc bhliantúil ar thorthaí agus ar chaiteachas
 • Cuntais iniúchta le seoladh isteach gach bliain

Foghlaim tuilleadh faoinár gcomhpháirtithe san Oideachas Forbartha

Féach Iarscríbhinn 18 de Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2 MB) le haghaidh liosta de na heagraíochtaí oideachais forbartha a fuair maoiniú tríd an deontas um Oideachas Forbartha.