DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Forbhreathnú ar Shláinte

Tá an drochshláinte agus an bhochtaineacht fite fuaite. Tá ár gcuid oibre féin agus obair ár gcomhpháirtithe dírithe ar a chinntiú gur féidir le daoine bochta, go mór mór mná agus leanaí, saol níos folláine a chaitheamh agus an lánacmhainneacht atá iontu a bhaint amach. 

Full Article Image Holding

Cúrsaí sláinte

In 2011, fuair 6.9 milliún leanbh faoi cúig bliana d’aois bás. Sin beagnach 800 leanbh gach uair an chloig. Fuair os cionn a leath bás ó thinneas a d’fhéadfaí a chosc go héasca nó a leigheas le hidirghabhálacha simplí a bhí sách saor.

Cén fáth a bhfuil leanbh a rugadh san Afraic fho-Sharáhach 16.5 uair níos mó i mbaol báis sula sroicheann sé nó sí cúig bliana i gcomparáid le leanaí ó thír forbraíochta? Cén fáth a bhfuil an t-ionchas saoil ag 48 bliain d’aois sa tSaimbia agus 80 bliain d’aois in Éirinn?

Tá sé amhlaidh toisc go bhfuil an bhochtaineacht agus an drochshláinte fite fuaite: 

 • Bíonn ocras agus tearc-chothú mar thoradh ar an mbochtaineacht, rud a fhágann go mbíonn fir agus mná níos leochailí do ghalair.
 • Cuireann an bhochtaineacht isteach ar ár dtimpeallacht, cuirtear iallach ar dhaoine maireachtáil gan foscadh maith, uisce glan nó sláintíocht bhunúsach.
 • Bíonn tionchar ag an mbochtaineacht ar ár n-oideachas, agus fágann sé nach mbíonn an oiread eolais ag cailíní agus ag buachaillí bochta faoi rioscaí sláinte agus conas saol folláin a chaitheamh.
 • Cuireann an bhochtaineacht isteach ar ár gcumas rochtain a fháil ar chúram sláinte ná a bheith in acmhainn cógas leighis a cheannach.
 • Fulaingíonn daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht an t-ualach is troime le linn tinnis agus is acu is lú a bhíonn rochtain ar chúram sláinte.
 • Fágann drochshláinte go mbíonn daoine níos boichte ná riamh. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go gcaillfeadh leanaí atá tinn amach ar a gcuid oideachais agus ar dheiseanna ina saol.

“Is í an bhochtaineacht an namhaid is mó atá ag cúrsaí sláinte sa domhan forbraíochta.” Iar Ard-Rúnaí na NA Kofi Annan

Cad ba cheart a dhéanamh?

Tá dúshlán ag baint le sláinte níos fearr a thabhairt do gach duine ar domhan. Baineann trí cinn de Spriocanna Forbartha na Mílaoise le cúrsaí sláinte:

Sprioc 4: Líon na mbásanna i measc leanaí a laghdú

Sprioc 5: Feabhas a chur ar shláinte máithreacha

Sprioc 6: Dul i ngleic le VEID agus SEIF, maláire agus galair eile

Full Article Image Holding

An dul chun cinn atá déanta

Tá dul chun cinn maith déanta le deich mbliana anuas:

 • Thit an ráta mortlaíochta i measc leanaí faoi cúig bliana d’aois
 • Tháinig feabhas ar rochtain ar chóireáil do dhaoine atá ag maireachtáil le VEID
 • Tá rochtain ag níos mó daoine ar uisce glan
 • Ní fhaigheann an oiread daoine bás ó mhaláire le hais mar a fuair deich mbliana ó shin

Dúshláin ann fós

Ach ar ndóigh ní dheachthas chomh fada le roinnt de na daoine is leochailí agus tá dúshláin mhóra fós ann: 

 • Tá os cionn 100 milliún leanbh fós tearc-chothaithe agus iad níos leochailí do ghalair.
 • Cé go bhfuil 5 mhilliún fear agus bean a bhfuil VEID ag dul dóibh ag fáil cóir leighis riachtanach anois chun iad a choinneáil folláin, níl cóireáil á fáil fós ag 9 milliún duine.
 •  Bhí tionchar díréireach ag an eipidéim SEIF ar mhná sa domhan forbraíochta, rud a daingníodh tuilleadh mar gheall ar an ról atá acu sa tsochaí, mar gheall nach bhfuil aon deis acu gnéas sábháilte a phlé, agus mar gheall ar fhoréigean inscne.
 • Faigheann thart ar 800 bean bás ó aimhréidheanna a bhaineann le toircheas nó le breith clainne ar fud an domhain gach lá. Tá mortlaíocht máithreacha 15 uair níos airde sa domhan forbraíochta ná mar atá sa domhan forbartha 
 • Is minic nach mbíonn cúram sláinte bunúsach ar chaighdeán sách maith agus ní bhíonn fáil air. 

 

Faigh nuachtlitir an Fhóram na hÉireann um Shláinte Dhomhanda

Téigh ar an liosta seoltaí le haghaidh nuachtlitir Fhóram na hÉireann um Shláinte Dhomhanda.