Skip to main content

Rochtain ar Oideachas

Le roinnt blianta anuas, chonacthas méaduithe ollmhóra ar an líon leanaí atá ag rollú i mbunscoil ar fud an domhain fhorbraíochta.  Táimid ag obair i ndlúthpháirtíocht lenár gcomhpháirtithe chun an méid agus is féidir linn a dhéanamh lena chinntiú go leantar leis an dul chun cinn seo agus go mbaintear amach oideachas do chách.  

61 milliún leanbh nach bhfuil ar scoil fós

De réir Tuarascáil Monatóireachta Domhanda 2012, tá an líon leanaí nach bhfuil sa bhunscoil laghdaithe ó 108 milliún in 1999 go dtí 61 milliún inniu. Tá méadú suntasach tagtha ar chéatadán na gcailíní ar scoil freisin.

Chonacthas an feabhas ba mhó i nDeisceart na hÁise agus i dTuaisceart na hAfraice, le méaduithe timpeall ar 20%, agus léiríodh feabhas 7% san Afraic fho-Shahárach.

An dúshlán bunoideachas do chách a bhaint amach faoi 2015

Léirítear sa Tuarascáil freisin, áfach go bhfuil baol ann nach mbainfear amach sprioc an bhunoideachais do chách 2015.

Bhí meán-ráta rollaithe glan bunscoile do thíortha ar ioncam íseal ag 80% in 2010, agus ní bheidh ach 3 thír as 40 a raibh litearthacht daoine fásta faoi 90% iontu in 1998 a mbeidh na rátaí neamhlitearthachta gearrtha faoina leath acu faoi 2015. San Afraic fho-Shahárach, tá níos mó ná 30 milliún leanbh nach bhfuil ar scoil fós.

Meastar sa Tuarascáil Monatóireachta Domhanda go bhfuil níos mó ná 28 milliún leanbh nach bhfuil ar scoil san Afraic fho-Shahárach amháin.

Is bac lárnach don oideachas atá sa bhochtaineacht

Cuireann leibhéal ard bochtaineachta teorainn ar chumas teaghlaigh costais na scolaíochta a láimhseáil. Tá leanaí a chónaíonn i bplódcheantair, i gceantair thuaithe iargúlta nó i limistéir ina bhfuil coimhlint ina measc siúd is mó a mbíonn deacrachtaí acu rochtain a fháil ar oideachas.

Cé go bhfuil go leor tíortha tar éis deireadh a chur le táillí scoile, tá costais fós ag baint le dul ar scoil a chuireann cosc ar na teaghlaigh is boichte óna gcuid leanaí a chur ar scoil. Áirítear orthu sin costas na dtéacsleabhar agus iompar chuig agus ón scoil.

Is mó seans freisin go gcoinneoidh teaghlaigh bhochta leanaí ón scoil chun obair feirme a dhéanamh nó oibriú taobh amuigh den teach chun tuilleadh airgid a shaothrú.

Ár bhfreagairt

Táimid tiomanta tacú le cumas na nAireachtaí Oideachais seirbhísí oideachais a sholáthar agus bunoideachas uilíoch a bhaint amach, agus an cumas sin a láidriú.

Déanaimid é seo inár dtíortha comhpháirtíochta agus trínár dtacaíocht do thionscnaimh dhomhanda. Cabhraíonn ár gcomhpháirtíochtaí le heagraíochtaí sochaí sibhialta a chinntiú go bhfuil guth ag tuismitheoirí agus ag pobail in oideachas a leanaí.

Tacaíocht do sheachadadh pleananna oideachais inár dtíortha comhpháirtíochta

Oibrímid le hAireachtaí Oideachais i gceithre cinn dár dtíortha comhpháirtíochta sa tSaimbia, Leosóta, Mósaimbíc agus Uganda. Tá feabhas tagtha ar an rollú sna tíortha comhpháirtíochta seo le deich mbliana anuas.

Mar shampla, tá an líon ‘leanaí nach bhfuil ar scoil’ sa Mhósaimbíc laghdaithe ó 1.6 milliún in 1999 go díreach faoi leathmhilliún inniu. Tá an tSaimbia an-ghar d’oideachas uilíoch a bhaint amach freisin.

Ar bhonn rothlach le deontóirí eile, déanaimid comhordú ar chaidreamh na ndeontóirí ar fad le hAireachtaí Oideachais sna tíortha sin chun bealach comhtháite, comhleanúnach a bhaint amach maidir le hoibriú le tíortha comhpháirtíochta.

Ár dtacaíocht dhomhanda don oideachas in os cionn 50 tír

Oibrímid go dlúth leis an gComhpháirtíocht Domhanda le haghaidh Oideachais, a chabhraíonn le rialtais pleananna oideachais náisiúnta a chur i bhfeidhm atá deartha chun an líon leanaí nach bhfuil ar scoil a laghdú agus cáilíocht a fheabhsú.

Díríonn an Chomhpháirtíocht Dhomhanda go mór ar tuilleadh cailíní a thabhairt isteach sa scoil. Tá tíortha a fuair tacaíocht ón gComhpháirtíocht Dhomhanda ag fáil níos mó leanaí, cailíní go háirithe, isteach sa bhunscoil. 

Maireann go leor de na leanaí sin i dtíortha ina raibh coimhlint nó tubaiste nádúrtha agus inar lagaíodh cumas institiúidí an rialtais.

Chuir Éire €4 mhilliún i dtreo obair na Comhpháirtíochta in 2012. Mar chomhalta de Bhord Stiúrthóirí na Comhpháirtíochta Domhanda le haghaidh Oideachais, bhíomar ábalta ár nguth a úsáid chun a chinntiú go dtugtar tús áite do thíortha ina bhfuil daonraí móra nach bhfuil ar scoil chun tacaíocht airgeadais a fháil ón gComhpháirtíocht.

Ár gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí na sochaí sibhialta

Cuirimid tacaíocht ar fáil dár gcomhpháirtithe neamhrialtasacha amhail Concern agus Plan Ireland ag a bhfuil ról lárnach maidir le rannpháirtíocht agus dul i ngleic le cinnteoireacht do thuismitheoirí agus do phobail chomh maith le rochtain ar oideachas a fheabhsú do leanaí faoi mhíchumas, do chailíní agus do leanaí a mhaireann i stáit leochaileacha.  

Monatóireacht a dhéanamh ar thiomantais dhomhanda don oideachas

Ar deireadh, mar chuid de thiomantas na hÉireann do thorthaí agus cuntasacht, cuirimid tacaíocht ar fáil do UNESCO chun an Tuarascáil Monatóireachta Domhanda a chur le chéile, chun cabhrú dul chun cinn maidir le hoideachas a leanúint. Baintear úsáid as an bhfoilseachán bliantúil seo a úsáidtear go forleathan chun brú a chur ar gach páirtí leasmhar a bhfócas agus a dtiomantais maidir leis an oideachas a choinneáil.

Léigh Tuarascáil Monatóireachta Domhanda 2012

Íoslódáil Tuarascáil Monatóireachta Domhanda is déanaí UNESCO 2012 chun sonraí a fháil maidir le conas atá oideachas do chách á chur chun cinn ag an bpobal idirnáisiúnta.