Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Forbhreathnú ar Oideachas

Tá sé de chumas ag an oideachas timthriall na bochtaineachta a bhriseadh, go háirithe maidir le bochtaineacht a bhíonn á fulaingt ag mná agus cailíní. Sin é an fáth a ndéanaimid infheistíocht i gcláir lena dtugtar deis do gach leanbh, go háirithe cailíní, oideachas ar chaighdeán níos fearr a fháil agus todhchaí níos fearr a bhaint amach. 

Tábhacht le hoideachas

Is ceart bunúsach de chuid an duine é oideachas a fháil, agus é freisin ar cheann de na bealaí is éifeachtaí chun cabhrú le daoine iad féin a thabhairt slán ón mbochtaineacht ar bhealach inbhuanaithe.

Léirítear an tiomantas maidir leis an gceart seo sa ghluaiseacht Oideachas do Chách (EFA) - tiomantas domhanda chun oideachas bunúsach ar ardchaighdeán a sholáthar do gach leanbh, don óige agus do dhaoine fásta. Ag an bhFóram Oideachais Domhanda in Dakar in 2000, gheall 164 rialtas, lena n-áirítear Éire, EFA a bhaint amach agus sainaithníodh sé sprioc a bheidh le comhlíonadh faoi 2015. 

Timthriall na bochtaineachta a bhriseadh

D’uireasa an oideachais, ní bheidh na scileanna ag daoine óga a theastaíonn uathu chun slí mhaireachtála a shaothrú, breathnú i ndiaidh a dteaghlach agus cinntí a dhéanamh maidir lena dtodhchaí.

Tá a fhios againn nuair a chuirtear oideachas ar chailín san Afraic go bhfuil sé trí oiread níos dóchúla nach mbeidh sí ionfhabhtaithe ag VEID , beidh deis aici 25% níos mó ioncaim a shaothrú agus beidh teaghlach níos lú, agus níos folláine aici.

Tá an t-oideachas lárnach d’fhonn aghaidh a thabhairt ar neamhionannais bunaithe ar inscne, ar eisiamh, agus ar chumhachtú ban agus cailíní.

Tá go leor de na leanaí a bhfuil an scoil fágtha acu sa domhan forbraíochta i dteaghlaigh nach bhfuil aon oideachas ar an máthair, tá siad ina gcónaí i gceantair thuaithe, agus tagann siad ó theaghlaigh atá ar ioncam íseal. Is cailíní a bhformhór. Tá a fhios againn go bhfuil sé tábhachtach go bhfreastalódh tuilleadh leanaí, go háirithe cailíní, ar an scoil. Tá sé riachtanach freisin go dtugann scoileanna an deis do leanaí foghlaim agus forbairt i dtimpeallacht shábháilte agus thacúil.

Tá dul chun cinn maith déanta

Níl an scéal duairc ar fad. Le roinnt blianta anuas, chonacthas méaduithe ollmhóra ar rátaí rollaithe leanaí ar fud an domhain fhorbraíochta.  

Léirítear sa Tuarascáil Monatóireachta Domhanda is déanaí de chuid UNESCO 2012 gur thit líon na leanaí a bhfuil an scoil fágtha acu ó 106 milliún go dtí 61 milliún idir 1999 agus 2010.

 

Dúshláin ann fós

In ainneoin an dul chun cinn sin, i gcás an 61 milliún leanbh a bhfuil an scoil fágtha acu (cailíní a bhformhór), tá teorainn mhór leis na seansanna a gheobhaidh siad sa saol. Tá go leor acu ina gcónaí i gceantair thuaithe ina bhfuil sé deacair dul i gcion orthu nó ag maireachtáil i dtíortha ar chuir coimhlint isteach orthu .

Tá an scoil fágtha ag 61 milliún leanaí sa domhan inniu. 

Agus i gcás cuid mhaith acu a théann ar scoil, tá imní mhór i gcónaí faoin gcaighdeán foghlama. Tá i bhfad an iomarca leanaí ag fágáil na scoile agus gan iad in ann léamh agus scríobh – deis luachmhar curtha amú.

Ár bhfreagairt

Aithnímid an ceart bunúsach maidir le hoideachas agus treoraímid thart ar 10% dár mbuiséad go bliantúil ar ghníomhaíochtaí oideachais inár dtíortha comhpháirtíochta agus trí thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh dhomhanda.

Tá fócas láidir againn ar thacaíocht d’oideachas bunúsach agus ar Sprioc Forbartha na Mílaoise 2, atá dírithe ar bhunoideachas uilíoch a bhaint amach. Mar sin féin, táimid ag freagairt freisin do na héilimh atá ag teacht chun cinn inár dtíortha comhpháirtíochta chun tacú le hoideachas iarbhunscoile. 

Agus muid á dtreorú ag ár Irish Aid Education Policy and Strategy (PDF, 315kb), táimid ag rannchuidiú le baint amach na sprice sin trí dhíriú ar na tosaíochtaí seo a leanas: 

Líon na leanaí a fhágann an scoil a laghdú a thuilleadh

Tugaimid tús áite do chórais oideachais náisiúnta a láidriú lena chinntiú go bhfuil na rialtais in ann a gcuid tiomantas a chomhlíonadh maidir le hoideachas ardchaighdeáin a sholáthar do chách.

Oibrímid le hAireachtaí Oideachais inár dtíortha comhpháirtíochta i Mósaimbíc, Uganda, an tSaimbia agus Leosóta chun a n-acmhainneacht a fhorbairt chun seirbhísí oideachais éifeachtacha a chur ar fáil do chách. 

I dtíortha ina bhfuil na córais rialtais lag, go speisialta i dtíortha atá buailte ag coimhlintí, oibrímid i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí na sochaí sibhialta atá in ann seirbhísí oideachais a chur chomh fada leis na háiteanna is mó ina dteastaíonn siad.

Caighdeán an teagaisc agus na foghlama a fheabhsú

Trí thacaíocht a thabhairt d’oideachas múinteoirí, d’fhorbairt curaclaim agus do chórais measúnaithe níos fearr táimid ag rannchuidiú le feabhsuithe ar chaighdeán an oideachais. Agus tugaimid tacaíocht do rogha comhpháirtithe oideachais idirnáisiúnta mar gheall ar an obair leanúnach a dhéanann siad ó thaobh taighde agus monatóireachta ar chaighdeán.

Ag díriú ar oideachas cailíní

Inár gcuid oibre ar fad leis an oideachas tugaimid tús áite do riachtanais cailíní agus ban a chomhlíonadh agus, go háirithe ag cinntiú go gcríochnaíonn níos mó cailíní an bunscoil agus go bhfaigheann siad an deis leanúint orthu chuig oideachas meánscoile. Cinntímid go bhfuil scoileanna sábháilte do chailíní agus gur áiteanna deasa iad scoileanna do chailíní.

Ag infheistiú i dtaighde ar bhearta a bhfuil rath orthu

Déanaimid infheistíocht i gcomhpháirtíochtaí ina gcuirtear fianaise le chéile faoi na rudaí is éifeachtaí a oibríonn d’fhonn torthaí foghlama a fheabhsú d’fhir agus do mhná agus do chailíní agus do bhuachaillí ar fud an domhain.

Deiseanna oideachais eile

Ina theannta sin, trínár gClár Comhaltachtaí Oiliúna, atá ar siúl anois le beagnach dhá scór bliain, tacaímid le forbairt ghairmiúil príomh-phearsanra inár dtíortha comhpháirtíochta agus in eagraíochtaí atá ag obair chun forbairt a chur chun cinn.

Léigh tuilleadh faoi oideachas agus forbairt

Tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin na Comhpháirtíochta Domhanda le haghaidh Oideachais

Léigh tuilleadh faoi Chlár Comhaltachtaí Chúnamh Éireann