Skip to main content

Feabhsú Cáilíochta

Tá fíor-bhaol ann gur cur amú ama a bheidh sa dul chun cinn a rinneadh chun luach an oideachais a chur ina luí ar thuismitheoirí agus ar phobail mura ndéantar fíor-iarracht tabhairt faoi cháilíocht an teagaisc agus na foghlama i scoileanna. 

Is í cáilíocht an oideachais atá tábhachtach

Tá sé de cheart ag leanaí ní hamháin oideachas a fháil ach oideachas ardchaighdeáin a fháil a thugann na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uathu chun a gcumas daonna iomlán a bhaint amach.

Cé go bhfuil dul chun cinn déanta maidir le níos mó leanaí a rollú ar scoil, tá bearnaí suntasacha fós i gcaighdeán an teagaisc agus na foghlama sna seomraí ranga.   

Is é taithí na scoile, an méid a fhoghlaimíonn na leanaí sa seomra ranga agus na scileanna a fhaigheann siad atá tábhachtach maidir le Spriocanna Oideachais do Chách a bhaint amach. 

Cáilíocht ag titim ar gcúl

Tá dul chun cinn den scoth déanta le deich mbliana anuas maidir le rollú bunscoile. Is cúis imní é nach bhfuil feabhas ar cháilíocht ag coinneáil suas leis an bhfeabhas ar rollú, agus go bhfuil na milliúin leanaí ag fágáil na scoile gan léamh, scríobh agus matamaitic bhunúsach acu. 

De réir Tuarascáil Monatóireachta Domhanda Oideachas do Chách UNESCO 2012, meastar as an 650 milliún leanbh in aois bunscoile atá rollaithe ar scoil, nach leanann 250 milliún acu ar aghaidh chomh fada le rang a ceathair, nó má dhéanann, nach mbaineann siad bunchaighdeáin foghlama amach.

Tá rátaí arda titim amach sna chéad ranganna le feiceáil i gcuid mhaith de na córais oideachais, agus tá go leor eile nach mbaineann amach íoschaighdeáin agus a mbíonn rátaí athdhéanta arda agus mí-éifeachtúlachtaí i gceist iontu.

Tá 200 milliún leanbh sa bhunscoil sa lá atá inniu ann a mbíonn deacracht acu abairt shimplí a léamh.

Brú ar chórais oideachais

Tá an méadú ollmhór ar rollú bunscoile tar éis brú suntasach a chur ar chórais oideachais atá lag cheana féin.

Bíonn timpeallacht foghlama an-deacair mar thoradh ar sheomraí ranga plódaithe agus múinteoirí a bhfuil droch-oiliúint orthu. Tá comhréir suntasach múinteoirí gan oiliúint ar leibhéal bunscoile agus meánscoile araon.

Agus is minic nach mbíonn an fhaisnéis maidir le foghlaim na ndaltaí ag múinteoirí, ós rud é nach bhfuil measúnuithe náisiúnta nó tástálacha caighdeánacha ag go leor tíortha i mbéal forbartha chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn foghlama.

Tuilleadh múinteoirí oilte riachtanach

Tá sé riachtanach daoine cáilithe a mhealladh isteach i ngairm na múinteoireachta, iad a choinneáil ann agus na scileanna, an tacaíocht agus an mhaoirseacht riachtanach a chur ar fáil dóibh, chun rochtain ar oideachas agus cáilíocht an oideachais a fheabhsú.

Má táthar chun oideachas bunscoile uilíoch a bhaint amach, ní mór dhá mhilliún múinteoir de bhreis a earcú, níos mó ná a leath acu sin san Afraic fho-Shahárach.

Chomh maith leis sin, is gné riachtanach de na hiarrachtaí caighdeán a fheabhsú agus straitéisí éifeachtúla a dhearadh chun díriú ar leanaí atá i mbaol, atá i measúnachtaí náisiúnta.

Infheistíochtaí i gcontúirt

Tá fíor-bhaol ann gur cur amú ama a bheidh sna hinfheistíochtaí ollmhóra a rinneadh chun luach an oideachais a chur ina luí ar thuismitheoirí agus ar phobail agus iad a spreagadh chun a leanaí a chur ar scoil, mura ndéantar fíor-iarracht tabhairt faoi chaighdeán an teagaisc agus na foghlama.

Ár bhfreagairt

Is é ár dtosaíocht a chinntiú go bhfágann gach leanbh agus duine óg an scoil leis an eolas agus leis na scileanna a theastaíonn uathu chun saol iomlán a chaitheamh agus chun cur lena bpobail agus lena sochaí ina iomláine.  

Inár dtíortha comhpháirtíochta go háirithe, tacaímid le réimse tionscnamh maidir le hoideachas do mhúinteoirí, athchóiriú curaclaim agus forbairt chórais náisiúnta chun measúnacht a dhéanamh ar thorthaí foghlama.

Measúnacht Cáilíochta Náisiúnta á fhorbairt i Mósaimbíc

Tá measúnacht cáilíochta náisiúnta nua á fhorbairt ag an Aireacht Oideachais i Mósaimbíc, ina ndéanfar monatóireacht ar fheabhsúcháin cáilíochta in imeacht ama agus ina n-aithnítear réimsí ina bhfuil gá lena thuilleadh airde chun cáilíocht a fheabhsú.

Táimid ag tacú leis an obair thábhachtach seo, i gcomhar le deontóirí eile, mar chuid dár dtacaíocht foriomlán do phlean earnála oideachais Mhósaimbíc.

Athchóiriú curaclaim in Uganda

Tacaímid le Plean Straitéiseach Aireacht Oideachais agus Spóirt Uganda maidir le hEarnáil an Oideachais, ina dtugtar tús áite d’athchóiriú an churaclaim agus d’oideachas do mhúinteoirí in earnáil an oideachais bunscoile, agus d’athchóiriú curaclaim in oideachas meánscoile.

Táimid ag obair leis an tSeapáin freisin maidir le comhthionscnamh oiliúna múinteoireachta atá ag cabhrú chun feabhas a chur ar cháilíocht an teagaisc eolaíochta agus matamaitice in Karamoja.

Caighdeán an oideachais do mhúinteoirí sa tSaimbia a fheabhsú

Táimid tar éis cur le feabhsúcháin ar oideachas do mhúinteoirí sa tSaimbia agus le forbairt ghairmiúil na léachtóirí rannpháirteacha trínár dtacaíocht don tionscnamh oiliúna do mhúinteoirí sa tSaimbia, Zambia Initial Teacher Education Training Initiative (ZITEP).

Is comhoibriú atá ann idir cúig choláiste oideachais do mhúinteoirí Éireannacha agus péire sa tSaimbia:

  1. Coláiste Naomh Pádraig, Droim Conrach
  2. Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach
  3. Coláiste Mhuire, Marino
  4. Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
  5. Coláiste Froebel
  6. Coláiste Kitwe do Mhúinteoirí
  7. Coláiste Oideachais Charles Lwanga

Féach ar fhíseán faoi oiliúint múinteoirí in Kitwe, an tSaimbia (9.55 nóiméad).

Taighde maidir leis an gcur chuige teagaisc is fearr san Afraic fho-Shahárach

Le deich mbliana anuas, tá Cúnamh Éireann, i gcomhpháirtíocht leis an mBanc Domhanda tar éis tabhairt faoi shraith tionscnamh agus staidéar atá dírithe ar cháilíocht an oideachais agus a dhíríonn go láidir ar earcú, oiliúint agus fostú múinteoirí.

Is féidir leat tuilleadh a léamh i bhfoilseachán an Bhainc Dhomhanda: Teachers in Anglophone Africa: Issues in Teacher Supply, Training and Management (PDF, 729.5).