Skip to main content

Cothú

Tá an tearc-chothú ar cheann de na dúshláin forbartha is tromchúisí nach bhfuiltear ag dul i ngleic leis sa domhan inniu, agus tionchar aige ar cheathrú de dhaonra an domhain. Tacaíonn Cúnamh Éireann go láidir le tionscnaimh náisiúnta agus idirnáisiúnta atá dírithe ar a chinntiú go bhfaigheann páistí óga agus a máithreacha cothú níos fearr. 

Dúshlán an tearc-chothaithe

Tarlaíonn tearc-chothú nuair nach mbíonn dóthain bia den chineál ceart ag an duine chun a riachtanais chothaithe agus fuinnimh a shásamh. Ní hamháin gur cúis imní é an méid bia a itheann daoine; ach tá luach cothaithe an bhia sin tábhachtach chomh maith. D'fhéadfadh sé go mbíonn ar dhaoine brath an iomarca ar chineál amháin bia de bharr na bochtaineachta agus príomhbhia a bhíonn ann go minic, nach bhfuil dóthain próitéine ná vitimíní ann. ‌

Is leanaí is mó atá i gcontúirt

Tá tearc-chothú leanaí ar cheann de na cúiseanna le thart ar 3.6 milliún bás sa bhliain, ina measc roinnt de na básanna de bharr na bruitíní, na buinní, na niúmóine agus na maláire.

Bíonn tionchar ag tearc-chothú i dtús an tsaoil ar chóras imdhíonach an linbh. I gcás na ndaoine a thagann slán uaidh, déantar dochar nach féidir a leigheas dá gcuid sláinte agus dá bhforbairt mheabhrach. 

Frithsheasmhacht íseal in aghaidh galar

Is iondúil nach mbíonn frithsheasmhacht chomh láidir céanna ag daoine ar ghannchothú in aghaidh galar amhail an mhaláire agus an eitinn, agus ní bhíonn cóir leighis chomh héifeachtach. Mar shampla i gcás daoine a bhfuil SEIF orthu, bíonn éifeacht níos fearr leis an gcóir leighis ríthábhachtach frith-aisvíreasach má bhíonn bia beathúil ag an duine, ach ní thig le go leor daoine a bhfuil SEIF orthu an bia atá uathu a cheannach.‌

Bíonn ról ríthábhachtach ag mná agus ag máithreacha

Bíonn mná go mór i mbaol ag céimeanna áirithe dá saol. Má bhíonn siad ar ghannchothú is mó seans go bhfaighidh siad bás ag breith clainne. Maidir le leanaí a bhfuil a máithreacha droch-chothaithe nuair atá siad ag iompar clainne, is dócha go mbeidh siad faoi bhun an ghnáthmheáchain nuair a shaolófar iad agus go mbeidh siad i mbaol níos mó mar gheall ar ghalair.

An bhochtaineacht mar phríomhspreagthóir

Níl sé d'acmhainn ag go leor de na pobail is boichte agus is imeallaí sa domhan an bia atá uathu a cheannach, níl na hacmhainní ná an t-eolas acu chun barraí beathúla a fhás agus a ithe, agus níl tuiscint acu ar dhea-chleachtais cúraim maidir le beathú cíche, agus ar chúram beathaithe i gcoitinne leanaí agus naíonán.

In amanna breoiteachta, coimhlinte, tubaistí nádúrtha, adhaimsire nó suaite gheilleagraigh, is féidir le pobail a bheith thíos le droch-chothú géar agus d'fhéadfadh sé go mbeadh forbhianna ag teastáil uathu i dteannta tacaíochta chun go dtiocfaidh biseach orthu.

Ár bhfreagairt

Tá tearc-chothú a chosc i leanaí agus i mná atá ag iompar clainne ina ghné ríthábhachtach dár gcur chuige ginearálta maidir le dul i ngleic leis an ocras. 

Cuireann an obair atá ar bun againn le saothrú Spriocanna Forbartha na Mílaoise, go háirithe SFM 3 chun básmhaireacht leanaí a laghdú agus SFM 5 chun sláinte máithreacha a fheabhsú.

De bhreis ar an obair sin tacaímid leis na pobail a dtéitear i gcion orthu in amanna géarchéime agus gorta nuair a chinntímid go ndírítear ar leanaí agus ar na daoine is mó atá i mbaol mar gheall ar thearc-chothú.

Tá an chéad 1,000 lá tábhachtach

Glactar leis go forleathan anois gur féidir an dochar fisiceach agus cognaíoch atá do-athraithe tar éis dhá bhliain d'aois a chosc, má fheabhsaítear cothú sa chéad 1,000 lá i saol an linbh, ag tosú sa bhroinn. 

Má fheabhsaítear cothú sa chéad 1,000 lá i saol an linbh, ag tosú sa bhroinn, is féidir linn beart a dhéanamh chun an dochar fisiceach agus cognaíoch atá do-athraithe tar éis dhá bhliain d'aois a chosc. 

Tionscnaimh phraiticiúla ar chostas íseal a chur chun cinn

Is é an dea-scéal ná gur léiríodh go bhfuil tionscnaimh chun tearc-chothú leanaí agus máithreacha a chosc éifeachtach, praiticiúil agus nach bhfuil siad costasach. I bhfianaise ról tábhachtach na mban maidir le táirgeadh bia agus cothú teaghlaigh, cinntímid go dtugtar aird ar leith i gcláir agus i dtionscnaimh ar a gcuid riachtanas agus taithí.

Déantar an méid sin trí roinnt tionscnamh i dteannta a chéile lena n-áirítear beathú cíche a chur chun cinn, na vitimíní agus mianraí riachtanacha a theastaíonn don tsláinte a chur ar fáil trí fhorbhianna agus neartú bia agus cabhrú le feirmeoirí bia níos beathúla a fhás

Scaling Up Nutrition

Táimid ag tacú lenár dtíortha comhpháirtíochta glacadh leis na cineálacha cur chuige sin trínár dtacaíocht don Ghluaiseacht Scaling Up Nutrition (SUN). Is gluaiseacht dhomhanda é SUN, ina dtugtar le chéile comhpháirtithe éagsúla, Éire ina measc, chun cur chuige coiteann a ghlacadh maidir le dul i ngleic le tearc-chothú.

Bia agus forbhianna níos beathúla

I Mósaimbíc agus san Afraic Theas, tacaímid le púdair mhicreachothaitheach a scaipeadh ar cheantair thuaithe. Tacaímid le feirmeoirí beaga bia beathúil a tháirgeadh amhail prátaí, piseanna, pónairí, cnónna, torthaí, glasraí, beostoc agus éanlaith chlóis. Mar shampla athbhunaíodh tionscadal na bpiseanna talún sa Mhaláiv, agus tá práta milis saibhir de bhia oráiste ar mhórán vitimín A ar fáil anois i Mósaimbíc, san Aetóip agus sa Tansáin. Sa tSaimbia, tacaímid le haistrithe airgid chuig teaghlaigh bhochta i dteannta oideachais ar an gcothú chun dea-nósanna ithe a chur chun cinn. Sa Mhaláiv, tacaímid le gníomhaireachtaí cúnaimh agus leis an Aireacht Sláinte i gcur i bhfeidhm de réir a chéile na gclár um Chúram Teiripeach Pobail atá dírithe ar leanaí ar ghannchothú a thabhairt chun bisigh. Ag an am céanna, tacaímid le cláir náisiúnta chun siúcra a threisiú le Vitimín A chun cabhrú le tearc-chothú a chosc.

Dul i ngleic le bunchúiseanna an tearc-chothaithe

Ceist ilghnéitheach atá sa chothú agus níl an réiteach iomlán le fáil in idirghabhálacha díreacha ar nós na mbeart thuas. Tá aghaidh á tabhairt againn freisin ar chúiseanna an tearc-chothaithe, amhail rochtain níos fearr ar uisce glan agus ar shláintíocht, seirbhísí sláinte agus oideachais níos fearr, rochtain ar acmhainní, agus páirt a ghlacadh sa chinnteoireacht maidir le húsáid acmhainní, tacaíocht cosanta sóisialta agus cobhsaíocht pholaitíochta.

Léigh tuilleadh faoi chothú

Léigh faoin méid atá á dhéanamh againn chun slándáil bia agus cothaithe a fheabhsú ar son roinnt de na daoine is boichte sa domhan.