Skip to main content

Ár bhFreagairt

Is ceart daonna é comhionannas inscne atá i gcroílár ár gcuid oibre. Creidimid gur cheart go mbeadh cothroime rochtana ar acmhainní agus ar thairbhí agus cothroime rialaithe ina dtaobh, mar aon le cothroime rannpháirtíochta i gcinnteoireacht pholaitiúil agus comhionannas faoin dlí ag mná agus ag fir gach áit.

Truong Thi Truyen from the Dak Nong district of Vietnam, 2011. Photo: Le Hong Van

Bunaithe ar an tuiscint sin agus faoi threoir ag ár mBeartas Comhionannais Inscne, is é an cur chuige atá againn maidir lenár gcláir agus ár mbeartais, ár dtaighde san áireamh, aird faoi leith a thabhairt ar riachtanais, ar chearta agus ar thaithí na mban, chomh maith le riachtanais, cearta agus taithí na bhfear.

Tá Sprioc Forbartha 3 na Mílaoise, lena mbaineann an aidhm comhionannas inscne agus cumhachtú ban a chur chun cinn, ríthábhachtach má táimid chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise go léir a bhaint amach.

Táimid ag rannchuidiú le baint amach na sprice sin trínár gcuid oibre le comhpháirtithe éagsúla lena n-áirítear rialtais, gníomhaireachtaí NA agus eagraíochtaí sochaí sibhialta.

Mná i dtalmhaíocht

Trínár gcuid oibre maidir le hocras, tugaimid taithí, riachtanais agus cearta feirmeoirí mná, go háirithe, san áireamh. In 2011, thacaíomar le talmhaíocht agus le cláir slite beatha sa Tansáin, sa Mhaláiv, i Mósaimbíc, san Aetóip, in Uganda, sa tSiombáib agus i Siarra Leon, ag díriú ar fheirmeoirí mná chomh maith le feirmeoirí fir agus ag tacú le rochtain na mban ar acmhainní criticiúla amhail talamh.

Rinneamar comhpháirtíocht freisin leis An Chomhghuaillíocht Idirnáisiúnta um Chearta Talún (ILC), comhghuaillíocht dhomhanda gníomhaireachtaí cúnaimh agus eagraíochtaí idir-rialtasacha agus taighde a oibríonn chun rochtain shlán agus cothroime rochtana ar thalamh le haghaidh ban agus fear a chur chun tosaigh. Neartaigh ár dtacaíocht a dtaighde maidir le cearta agus rochtain na mban i dtaobh talaimh.

Oideachas le haghaidh cailíní

Is tosaíocht de chuid ár dtacaíochta oideachas le haghaidh cailíní maidir le bunoideachas uilíoch sna tíortha comhpháirtíochta. Ar leibhéal idirnáisiúnta, tacaímid leis An Chomhpháirtíocht Dhomhanda le hAghaidh Oideachais (GPE), comhpháirtíocht lena mbaineann an aidhme rochtain ar oideachas cáilíochta sa domhan forbraíochta a fheabhsú. Ghlac an Chomhpháirtíocht Dhomhanda le hAghaidh Oideachais le hoideachas cailíní mar thosaíocht le déanaí.

Cúram sláinte níos fearr le haghaidh na mban

Is cuid ríthábhachtach dár n-obair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú ban rochtain ar sheirbhísí sláinte cáilíochta a fheabhsú, go háirithe ar sheirbhísí máithreachais agus sláinte atáirgthe.

Éisteacht le glór na mban

Tacaímid le roinnt clár a thacaíonn le cothroime rannpháirtíochta na mban le fir agus a dhéantar cur chun cinn ina leith maidir le cinnteoireacht pholaitiúil agus eacnamaíoch. Sampla de sin atá inár gcuid oibre leis An tAontas Idir-Pharlaiminteach (IPU), guth domhanda agus fóram le haghaidh feisirí parlaiminte ó 155 tír ar fud an domhain.

Go sonrach, tacaímid le Clár Inscne an Aontais Idir-Pharlaimintigh, lena mbaineann an aidhm parlaimintí níos ionadaíche agus níos cuntasaí a fhorbairt trí rannpháirtíocht na mban ar bhonn méadaithe agus feabhsaithe sa pholaitíocht agus obair na bparlaimintí maidir le comhionannas inscne a neartú.

Foréigean inscne a chosc

Tá deireadh le foréigean inscne ina ardtosaíocht dúinn agus tugaimid tacaíocht do roinnt clár sainiúil a bhfuil sé mar aidhm acu an tsaincheist sin a chosc agus freagairt a dhéanamh ina leith.

Obair leis na NA

Mholamar go ndéanfaí Comhlacht NA aonair a d’oibreodh ar chomhionannas inscne a chruthú. In 2010, tháinig sé ar an saol, nuair a d’fhaomh Comhdháil Ghinearálta na NA bunú gníomhaireachta aonair darbh ainm Mná NA.

Mná, Síocháin agus Slándáil

Táimid ag rannchuidiú chun Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann a chur chun feidhme. Leis sin cuirtear ár ngealltanais faoin Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (UNSCR) 1325 maidir le Mná, Síocháin agus Slándáil chun feidhme. Aithníonn an réiteach na naisc idir síocháin, slándáil agus forbairt ar thaobh amháin agus comhionannas inscne agus cumhachtú na mban ar an taobh eile.