Skip to main content

Cosc agus athshlánú

Tá go leor den mhéid a dhéanaimid dírithe ar an tionchar a bhíonn ag éigeandálaí a chosc nó a mhaolú. Is eol dúinn gurb iad na daoine is boichte ar domhan na daoine is leochailí freisin d’athruithe a tharlaíonn go tobann, nó do thubaistí agus maireann siad i dtíortha ina bhfuil an cumas is lú iontu freagairt agus cuidiú le hathshlánú. Nuair a tharlaíonn tubaistí den sórt sin fágann siad daoine níos boichte ná riamh, agus baintear an bonn d’iarrachtaí forbartha a rinneadh roimhe sin. 

Ag cabhrú le daoine a bheith níos ullmhaithe do ghéarchéimeanna 

Is eol dúinn go sábháiltear €7 ar fhaoiseamh éigeandála gach uair a chaitear €1 amháin ar ghéarchéim a chosc agus go dtagann daoine slán dá bharr as an gcuid is measa de staid éigeandála. Tuigimid féin agus daoine eile sa phobal daonnúil go bhfuil sé riachtanach oibriú leis na daoine is boichte ar domhan agus lena gcuid rialtais d’fhonn a gcumas chun déileáil le hathrú a mhéadú agus iad a bheith in ann teacht slán as tubaiste.

Luathrabhadh agus cosc

Is féidir roinnt éigeandálaí a chosc. Anois níos mó ná riamh, is féidir linn a thuar cá háit agus cathain is dóigh a tharlóidh géarchéim dhaonnúil agus bainimid úsáid as an tuiscint eolaíochta níos fearr atá againn agus faisnéis níos fearr. Is féidir éifeachtaí an athraithe aeráide, briseadh amach coimhlintí, ganntanais bhia agus fairsingiú uirbeach a phleanáil má bhíonn córais níos fearr ann chun sonraí a ghabháil agus faisnéis a roinnt. Tacaímid le hiarrachtaí pleanáil chun cinn, réamhaisnéis a thabhairt agus idirghabháil a dhéanamh sula dtéann an cás chun seirbhe go dtí cás géarchéime.

Ag leanúint leis an obair i ndiaidh na géarchéime reatha

Tógaimid céimeanna praiticiúla le linn éigeandála lena chinntiú go bhfaigheann slite beatha daoine cosaint agus leanaimid ag obair i dtíortha tamall fada tar éis don ghéarchéim a bheith thart chun cabhrú leis an bpróiseas atógála agus athshlánaithe. Tá sé seo tábhachtach freisin chun géarchéimeanna amach anseo a chosc. Mar shampla, táimid ag dúbailt ár gcuid iarrachtaí chun athléimneacht, slite beatha inbhuanaithe agus táirgiúlacht talmhaíochta a chur chun cinn i gCorn na hAfraice d’fhonn cabhrú chun ganntanas bia eile amach anseo a sheachaint.

Táimid tiomanta caighdeán ár bhfreagartha daonnúla féin a fheabhsú.

Ag foghlaim faoi nithe a mbíonn rath orthu

Táimid tiomanta caighdeán ár bhfreagartha daonnúla féin a fheabhsú trí thógáil ar a gcuid rathúlachta go dtí seo agus trí chloí le dea-chleachtas atá aitheanta go hidirnáisiúnta.

Ach foghlaimeoimid freisin ónár dtaithí roimhe seo ar an talamh, ó thaighde ceannródaíoch agus ó dhian-mhonatóireacht agus meastóireacht  a dhéanamh ar ár gclár faoisimh.

Ar an mbealach sin, beimid in ann a chinntiú go bhfuiltear ag cur clár um chabhair dhaonnúil na hÉireann i bhfeidhm de réir dea-chleachtais agus go mbeidh luach ar airgead á chur ar fáil leis.